Truyền thông

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam chào mừng 19 hội viên mới gia nhập Hội

Căn cứ nguyện vọng của các Kiểm toán Viên, ngày 12/10/2007, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký Quyết định số 282/VACPA kế nạp 19 Hội viên mới gồm các bạn sau:

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam chào mừng 06 Hội viên mới gia nhập Hội

Căn cứ nguyện vọng của các Kiểm toán Viên, ngày 11/10/2007, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký Quyết định số 281/VACPA kế nạp 06 Hội viên mới gồm các bạn sau:

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) chào mừng 11 bạn Hội viên mới gia nhập Hội

Căn cứ nguyện vọng của các Kiểm toán Viên, ngày 28/09/2007 và ngày 01/10/2007, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký Quyết định số 270/VACPA, 275/VACPA kế nạp 11 Hội viên mới gồm các bạn sau:

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) chào mừng 05 hội viên mới gia nhập Hội

Căn cứ nguyện vọng của các Kiểm toán Viên, ngày 19/09/2007, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký Quyết định số 262/VACPA kế nạp 05 Hội viên mới gồm các bạn sau:

VACPA chào mừng 02 hội viên mới gia nhập Hội

Căn cứ nguyện vọng của các Kiểm toán Viên, ngày 23/08/2007, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký Quyết định số 245/VACPA kế nạp 02 Hội viên mới gồm các bạn sau:

Chào mừng 02 hội viên mới gia nhập Hội

Căn cứ nguyện vọng của các Kiểm toán Viên, ngày 23/08/2007, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký Quyết định số 245/VACPA kế nạp 02 Hội viên mới gồm các bạn sau:

VACPA chào mừng 02 Hội viên mới gia nhập Hội

Căn cứ nguyện vọng của các Kiểm toán Viên, ngày 07/08/2007, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký Quyết định số 237/VACPA kế nạp 02 Hội viên mới gồm các bạn sau:

Chào mừng 12 Hội viên mới của VACPA

Căn cứ nguyện vọng của các Kiểm toán Viên, ngày 17/07/2007, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký Quyết định số 229/VACPA kế nạp 12 Hội viên mới gồm các bạn sau:

21 - 303132333435(Trang 35 / 35)