Thông báo

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ LÃNH ĐẠO VACPA

Thực hiện Nghị quyết cuộc họp Ban Chấp hành lần thứ 3 Nhiệm kỳ IV, ngày 26/02/2016, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký các Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo mới....

123(Trang 3 / 3)