Quyền lợi và nghĩa vụ

Quyền và Nghĩa vụ của Hội viên VACPA

Xin chúc mừng các bạn đã trở thành Hội viên VACPA, bạn có biết mình có quyền và nghĩa vụ gì không? Mời bạn xem chi tiết được trích dẫn từ Quy định của Điều lệ VACPA dưới đây:

Tiêu chuẩn để trở thành Hội viên của VACPA

Bạn muốn trở thành Hội viên VACPA và Bạn cần xem mình đã có đủ các tiêu chuẩn để trở thành Hội viên VACPA chưa, mời bạn xem chi tiết trích dẫn quy định tại Điều lệ của VACPA dưới đây

1(Trang 1 / 1)