Đăng ký kết nạp Hội viên

HƯỚNG DẪN KẾT NẠP HỘI VIÊN TẬP THỂ

Ngày 31/10/2012, Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam đã có công văn số 289/2012/VACPA về việc Hướng dẫn kết nạp hội viên tập thể với nội dung như sau:

1(Trang 1 / 1)