Hội viên

Danh bạ các công ty kiểm toán - Hội viên tổ chức VACPA - Tháng 8-2020

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) là tổ chức nghề nghiệp chuyên nghiệp, độc lập của những người có Chứng chỉ kiểm toán viên Việt Nam và các doanh nghiệp kiểm toán...

IFAC thực hiện khảo sát thường niên toàn cầu năm 2016 đối với các hãng kế toán, kiểm toán nhỏ và vừa và chia sẽ kết quả khảo sát năm 2015

IFAC thực hiện khảo sát thường niên toàn cầu năm 2016 đối với các hãng kế toán, kiểm toán nhỏ và vừa

Ủy ban CMKiT và dịch vụ đảm bảo quốc tế (IAASB) sửa các chuẩn mực để thúc đẩy KTV tập trung vào việc không tuân thủ pháp luật và các quy định

Ủy ban chuẩn mực kiểm toán và dịch vụ đảm bảo quốc tế (IAASB) đã phát hành lại chuẩn mực kiểm toán quốc tế (ISA) 250 – Xem xét tính tuân thủ pháp luật và các...

VACPA CHÚC MỪNG 74 HỘI VIÊN CAO CẤP VACPA NĂM 2016

Ngày 06/10/2016, Chủ tịch VACPA đã ký Quyết định số 277-2016/QĐ-VACPA về việc công nhận danh hiệu“Hội viên cao cấp VACPA năm 2016” cho 74 Hội viên VACPA đã có đủ các điều kiện,...

IASB thiết lập quy trình tiếp nhận phản ảnh vướng mắc trong quá trình thực hiện IFRS cho các DN nhỏ và vừa (IFRS for SME)

Thông qua cuộc rà soát gần đây về việc áp dụng IFRS cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (IFRS for SME) (các chuẩn mực được xây dựng cho các doanh nghiệp không có...

IESBA đưa ra lưu ý đối với kiểm toán viên về các quy định cơ bản của Chuẩn mực đạo đức khi đối mặt với áp lực giảm phí kiểm toán

Cán bộ của Ủy ban chuẩn mực đạo đức quốc tế (IESBA) đã xây dựng 1 ấn phẩm mới - Các lưu ý đạo đức liên quan tới xác định giá phí kiểm toán trong bối cảnh áp lực giảm...

IAASB sửa đổi Chuẩn mực đối với kiểm toán BCTC cho mục đích đặc biệt

Ủy ban chuẩn mực kiểm toán và dịch vụ đảm bảo quốc tế (IAASB) đã có kết luận cuối cùng về các thay đổi trong chuẩn mực kiểm toán báo cáo tài chính cho mục đích đặc...

12
(Trang 1 / 2)