Kế hoạch Đào tạo, CNKT

Kế hoạch đào tạo, cập nhật kiến thức năm 2018 (16/8/2017-15/8/2018)

Thực hiện Kế hoạch đào tạo cập nhật kiến thức (CNKT) năm 2018, Quyết định số 1625/QĐ-BTC ngày 18/8/2016 của Bộ Tài chính về việc chấp thuận cho Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) được tổ...

1(Trang 1 / 1)