Trao đổi chuyên môn

NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI VỀ THÔNG TIN TÀI CHÍNH THEO QUY ƯỚC

YÊU CẦU LẬP BÁO CÁO TỔNG HỢP (BCTH) THÔNG TIN TÀI CHÍNH (TTTC) THEO QUY ƯỚC ĐỐI VỚI MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG HOẶC ĐĂNG KÝ...

IAASB ban hành ấn phẩm “Non-Authoritative Guidance on Fraud in an Audit of Financial Statements – Tài liệu hướng dẫn về gian lận trong kiểm toán báo cáo tài chính (cho mục đích tham khảo)”

Ủy ban Chuẩn mực Kiểm toán và Dịch vụ Đảm bảo Quốc tế (IAASB) vừa ban hành ấn phẩm “Non-Authoritative Guidance on Fraud in an Audit of Financial Statements – Tài liệu hướng dẫn về gian lận trong kiểm...

Cập nhật chuẩn mực kiểm toán Việt Nam: Huy động đủ nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ

Hiện nay, yêu cầu cập nhật các chuẩn mực nghề nghiệp, trong đó có chuẩn mực kiểm toán (CMKT) đã trở nên cấp thiết. Với sự hỗ trợ tích cực từ Bộ Tài chính, các kiểm...

Lựa chọn dịch vụ đúng - So sánh dịch vụ kiểm toán, soát xét, tổng hợp thông tin tài chính và thực hiện thủ tục thỏa thuận trước

Các doanh nghiệp có thể được kiểm toán viên, doanh nghiệp kiểm toán cung cấp nhiều loại dịch vụ khác nhau, được thiết kế riêng phù hợp với từng mục đích. Khi doanh nghiệp không chắc...

Phân tích dữ liệu trong kiểm toán báo cáo tài chính

Sự gia tăng không ngừng của hệ thống dữ liệu và báo cáo của doanh nghiệp đặt ra cho kiểm toán viên bài toán cần nâng cao hiệu quả công tác kiểm toán báo...

Sổ tay Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp quốc tế cho kế toán viên chuyên nghiệp -Phiên bản 2021

Ủy ban Chuẩn mực Đạo đức Quốc tế dành cho Kế toán viên (IESBA) đã phát hành Ấn phẩm năm 2021 của Sổ tay Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp quốc tế cho kế toán viên chuyên nghiệp (bao gồm...

Vận dụng chuẩn mực lập báo cáo tài chính quốc tế để lập báo cáo tài chính tại các doanh nghiệp Việt Nam

Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược cho sự phát triển kế toán - kiểm toán đến năm 2020, tầm nhìn 2030 với mục tiêu: Tạo lập hệ thống kế toán - kiểm toán hoàn chỉnh; Xây...

Tài liệu hỗ trợ: Sử dụng các công cụ và kỹ thuật tự động (Automated tools & Techniques-ATT) trong thực hiện các thủ tục kiểm toán

Ngày 28/9/2020, Nhóm Công tác Công nghệ (The Technology Working Group) của Ủy ban Chuẩn mực Kiểm toán và Đảm bảo Quốc tế (IAASB) đã công bố tài liệu hỗ trợ hướng dẫn (không...

Kế toán hợp nhất kinh doanh đồng kiểm soát theo Chuẩn mực Lập và Trình bày Báo cáo tài chính Quốc tế (“IFRS”)

Trong những năm gần đây, nghiệp vụ tái cấu trúc và mua bán sáp nhập doanh nghiệp là những nghiệp vụ phổ biến của các doanh nghiệp. Một câu hỏi thường gặp đối với các doanh nghiệp...

Giao dịch liên kết – Từ yêu cầu tuân thủ tới chủ động lập kế hoạch

Cụm từ “Chuyển giá”, hay “Giá chuyển nhượng”, hoặc “Giá giao dịch liên kết”, trong một vài năm gần đây đã trở thành một đề tài nóng bỏng, thu...

123
(Trang 1 / 3)