Diễn dàn IFRS

Áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam: Thách thức và giải pháp

Ngày 16/3/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 345/QĐ-BTC phê duyệt Đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam. Sau một thời gian chuẩn...

Khoản nợ cơ cấu lại có là tổn thất tín dụng theo IFRS 9?

Trong các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS), chuẩn mực IFRS 9 được đánh giá sẽ có ảnh hưởng sâu rộng tới số liệu báo cáo tài chính, cũng như hoạt động...

Tác động của dịch COVID-19 và vận dụng VAS và IFRS trong việc trình bày báo cáo tài chính

Các Chuẩn mực Kế Toán Việt Nam (VAS), Chuẩn mực báo cáo tài chính Quốc tế (IFRS) và Chuẩn mực Kế Toán Quốc tế (IAS) sau đây gọi chung là VFRS. VFRS yêu cầu các ảnh...

Covid-19 cản bước IFRS

Đại dịch Covid-19 phần nào làm chậm lại kế hoạch áp dụng Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS), đòi hỏi doanh nghiệp phải có cách tiếp cận thực tiễn và hiệu quả với lộ...

1(Trang 1 / 1)