IAASB công bố ấn bản Sổ tay mới nhất về các chuẩn mực nghề nghiệp


Đầu tháng 12/2022, Ủy ban Chuẩn mực kiểm toán và dịch vụ đảm bảo quốc tế (IAASB) đã phát hành ấn bản mới nhất của Sổ tay về chuẩn mực quản lý chất lượng quốc tế, chuẩn mực kiểm toán, chuẩn mực soát xét, chuẩn mực về dịch vụ đảm bảo khác và các dịch vụ liên quan được chia làm 03 tập (03 volume). Ấn bản mới nhất này đã cập nhật các nội dung, bao gồm:

  • Chuẩn mực kiểm toán quốc tế (ISA) 315 (Ban hành lại năm 2019), Xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu, thay thế cho ISA 315 (Ban hành lại), Xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu thông qua hiểu biết về đơn vị và môi trường của đơn vị. Sổ tay này cũng đưa vào các chuẩn mực liên quan khác các sửa đổi do ảnh hưởng của việc ban hành lại ISA 315 (Ban hành lại năm 2019). ISA 315 (Ban hành lại năm 2019) có hiệu lực đối với các cuộc kiểm toán báo cáo tài chính cho kỳ bắt đầu vào hoặc sau ngày 15 tháng 12 năm 2021.
  • Các chuẩn mực chưa có hiệu lực tại thời điểm IAASB phát hành phiên bản sổ tay này (ngày 05/12/2022), đã được đưa vào phần sau của Tập 1, 2 và 3, bao gồm:
  • Chuẩn mực quản lý chất lượng quốc tế (ISQM) 1, Quản lý chất lượng doanh nghiệp thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính, dịch vụ đảm bảo khác và các dịch vụ liên quan
  • ISQM 2, Soát xét chất lượng hợp đồng dịch vụ
  • ISA 220 (Ban hành lại), Quản lý chất lượng hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính
  • ISA 600 (Ban hành lại), Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính tập đoàn (kể cả công việc của kiểm toán viên đơn vị thành viên)
  • Các sửa đổi do ảnh hưởng của việc ban hành lại ISA 600 (Ban hành lại) đến các chuẩn mực quốc tế khác
  • Các sửa đổi đối với các chuẩn mực quốc tế khác phát sinh do kết quả của Dự án Quản lý chất lượng và ảnh hưởng của việc ban hành mới và ban hành lại các chuẩn mực quản lý chất lượng
  • ISRS 4400 (Ban hành lại), Hợp đồng thực hiện các thủ tục thỏa thuận trước.

Đối với các chuẩn mực mới nhất này của quốc tế, đến nay, VACPA đã hoàn thành việc cập nhật và trình Bộ Tài chính (i) 30 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (đã cập nhật theo phiên bản chuẩn mực quốc tế mới nhất tại ấn bản này của IAASB) và (ii) Báo cáo kết quả nghiên cứu, tổng hợp báo cáo đánh giá của các nước, tổ chức nghề nghiệp quốc tế về tác động của việc áp dụng các ISA được ban hành mới và ban hành lại, tập trung vào ISA 701 - Trình bày các vấn đề kiểm toán quan trọng và các ISA về báo cáo kiểm toán  đối với báo cáo tài chính các tổ chức niêm yết ở các nước; và Dự báo tác động tại Việt Nam khi áp dụng hệ thống VSA được ban hành lại. Hai sản phẩm này là tài liệu để Bộ Tài chính có thông tin đầy đủ hơn làm cơ sở xem xét ban hành hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam trong thời gian tới.

Ngoài ra, VACPA cũng đã dịch và trình Bộ Tài chính ISQM 1; ISQM 2 và ISA 220, đánh giá các thay đổi so với ISA 220 và chuẩn mực kiểm soát chất lượng quốc tế (ISQC) số 01 phiên bản năm 2009, dự thảo các nội dung của chuẩn mực có thể áp dụng cho Việt Nam. VACPA dự kiến đề xuất với Bộ Tài chính việc cập nhật các chuẩn mực quản lý chất lượng tại Việt Nam trong năm tiếp theo.

VACPA sẽ liên tục theo dõi tình hình thay đổi (ban hành mới, ban hành lại, sửa đổi) của các chuẩn mực nghề nghiệp (kiểm toán, soát xét, dịch vụ đảm bảo khác, dịch vụ liên quan và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp) để cập nhật kịp thời cho hội viên, KTV và doanh nghiệp kiểm toán cũng như đề xuất với Bộ Tài chính các sửa đổi, cập nhật hệ thống chuẩn mực nghề nghiệp của Việt Nam theo quốc tế và phù hợp với tình hình thực tiễn tại Việt Nam.

03 tập của Cuốn sổ tay do IAASB phát hành có thể được tải xuống từ trang thông tin điện tử chính thức của IAASB, Quý bạn đọc quan tâm vui lòng truy cập TẠI ĐÂY. hoặc file đính kèm!

Trích nguồn: ifac.org.vn
Số lượt đọc: 389

Đánh giá bài viết
Kết quả