Quyền và Nghĩa vụ của Hội viên VACPA

Bạn có biết mình có quyền và nghĩa vụ gì khi Bạn là Hội viên của VACPA? Mời bạn xem chi tiết được trích dẫn từ Quy định của Điều lệ VACPA dưới đây:

Chương III

HỘI VIÊN

...

Điều 9. Quyền của hội viên

1. Được Hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp trong hoạt động nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

2. Được Hội cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội, thông tin về việc ban hành, bổ sung, sửa đổi các chế độ, chính sách, pháp luật nhà nước, các thông tin quốc tế về kiểm toán, kế toán và các thông tin khác; được trực tiếp tham gia các hoạt động của Hội, tham dự các khoá đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức về tài chính, kế toán, kiểm toán; tham gia đoàn khảo sát ở trong nước và nước ngoài do Hội tổ chức hoặc phối hợp tổ chức theo quy định của pháp luật.

3. Được tham gia thảo luận, quyết định các chủ trương công tác của Hội theo quy định của Hội; được kiến nghị, đề xuất ý kiến với cơ quan có thẩm quyền về những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội; được kiến nghị với Hội đề nghị cơ quan nhà nước những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các chính sách, chế độ tài chính, kế toán, kiểm toán và các vấn đề liên quan đến nghề nghiệp.

4. Hội viên chính thức được ứng cử, đề cử và bầu cử vào Ban Chấp hành Hội, Ban Kiểm tra Hội theo quy định của Hội. Được tham dự hoặc bầu đại biểu tham dự và biểu quyết trong các Đại hội đại biểu toàn quốc của Hội. Hội viên được quyền uỷ quyền cho hội viên khác thực hiện các quyền của mình.

5. Được giới thiệu hội viên mới.

6. Được khen thưởng theo quy định của Hội.

7. Được cấp “Giấy chứng nhận Hội viên Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam” đối với hội viên cá nhân, hội viên tổ chức được cấp “Giấy chứng nhận Hội viên tập thể Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam”.

8. Được hưởng các ưu đãi về giảm hoặc miễn phí tham gia các dịch vụ do Hội cung cấp theo danh mục quyền lợi hội viên do Hội công bố.

9. Được ra khỏi Hội khi xét thấy không thể tiếp tục là hội viên.

10. Được Hội khuyến khích và tạo điều kiện để tham gia làm hội viên các Hội nghề nghiệp quốc tế phù hợp với nhu cầu và trình độ của hội viên.

Điều 10. Nghĩa vụ của hội viên

1. Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành Điều lệ, quy định của Hội.

2. Tham gia các hoạt động và sinh hoạt của Hội; đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để xây dựng Hội phát triển vững mạnh.

3. Bảo vệ uy tín của Hội, không được nhân danh Hội trong các quan hệ giao dịch, trừ khi được lãnh đạo Hội phân công bằng văn bản.

4. Đóng hội phí đầy đủ, đúng hạn theo quy định của Ban Chấp hành Hội.  

5. Không ngừng phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và kinh nghiệm quản lý, nâng cao uy tín và chất lượng dịch vụ nghề nghiệp.

6. Giữ gìn và đề cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, chủ động tuyên truyền và bảo vệ uy tín của Hội.

7. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và chủ động cập nhật sự thay đổi thông tin của hội viên theo quy định của Hội.

Điều 11. Hội phí

1. Hội phí hàng năm do Ban Chấp hành Hội xem xét và quyết định.

2. Mức hội phí của hội viên liên kết bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức hội phí của hội viên chính thức.

3. Hội viên danh dự và hội viên làm việc chuyên trách tại các Văn phòng Hội được miễn hội phí.

Điều 12. Thủ tục, thẩm quyền kết nạp hội viên; thủ tục ra khỏi Hội

1. Thủ tục, thẩm quyền kết nạp hội viên:

a) Những cá nhân và doanh nghiệp kiểm toán có đủ tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều 8 của Điều lệ này có nguyện vọng muốn gia nhập làm hội viên chính thức hoặc hội viên liên kết của Hội phải làm Đơn xin gia nhập Hội (đối với cá nhân phải kèm theo bản sao Chứng chỉ Kiểm toán viên và 01 (một) ảnh 3x4; đối với doanh nghiệp phải kèm theo 01 (một) bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp, 01 (một) bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán do Bộ Tài chính cấp (nếu có) và bản sao Chứng chỉ Kiểm toán viên của 01 (một) người làm đại diện của doanh nghiệp). Thủ tục nộp hồ sơ xin gia nhập hội viên có thể lựa chọn hình thức: Gửi bản in giấy trực tiếp tới Văn phòng Hội hoặc đăng ký trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Hội. Văn phòng Hội sẽ xem xét và đề nghị Chủ tịch Hội quyết định kết nạp;

b) Đối với hội viên danh dự do Văn phòng Hội giới thiệu, có ít nhất 02 (hai) hội viên chính thức đề nghị. Hội viên danh dự lập một bản sơ yếu lý lịch (CV) theo mẫu do Ban Chấp hành Hội quy định.

2. Các trường hợp ra khỏi Hội:

a) Hội viên là cá nhân bị áp dụng hình thức kỷ luật khai trừ ra khỏi Hội trong các trường hợp sau:

- Vi phạm pháp luật về kiểm toán độc lập đến mức bị thu hồi chứng chỉ kiểm toán viên, hoặc cấm tham gia hoạt động kiểm toán độc lập theo quy định của Luật Kiểm toán độc lập;

- Vi phạm đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán;

- Vi phạm Điều lệ Hội, không chấp hành nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành gây thiệt hại đến uy tín của Hội hoặc của hội viên khác;

- Khi quá hạn đóng hội phí 01 (một) năm;

b) Hội viên là doanh nghiệp kiểm toán bị áp dụng hình thức kỷ luật khai trừ ra khỏi Hội trong các trường hợp sau:

- Khi bị cơ quan nhà nước thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán; bị cấm tham gia hoạt động kiểm toán;

- Khi quá hạn đóng hội phí 01 (một) năm;

c) Hội viên là doanh nghiệp kiểm toán ra khỏi Hội khi bị giải thể, bị tuyên bố phá sản hoặc lý do khách quan khác không thể tiếp tục là hội viên;

d) Hội viên có nguyện vọng không tiếp tục là hội viên hoặc hội viên cá nhân bị chết thì được ra khỏi Hội.

3. Thủ tục ra khỏi Hội:

a) Hội viên có nguyện vọng không tiếp tục là hội viên, làm đơn xin ra khỏi Hội gửi Văn phòng Hội qua thư điện tử hoặc đường bưu điện. Văn phòng Hội trình Chủ tịch Hội xem xét quyết định;

b) Các trường hợp ra khỏi Hội khác do Văn phòng Hội tổng hợp, xin ý kiến Ban Chấp hành Hội xem xét, đề nghị Chủ tịch Hội quyết định.

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 26126

Đánh giá bài viết
Kết quả

Tin liên quan