Ban hành Chương trình kiểm toán mẫu áp dụng cho Kiểm toán Báo cáo tài chính


Thực hiện Khoản 1, Điều 4 Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06/12/2012 của Bộ Tài chính về việc Ban hành hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam quy định “Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) chịu trách nhiệm phổ biến, triển khai và hướng dẫn thực hiện hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam ban hành tại Thông tư này”, năm 2013, VACPA đã thực hiện cập nhật Chương trình kiểm toán mẫu áp dụng cho kiểm toán báo cáo tài chính (CTKTM-BCTC) theo hệ thống 37 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và đưa vào áp dụng từ 01/01/2014 theo Quyết định 368/QĐ-VACPA ngày 23/12/2013 (ban hành lần đầu ngày 01/10/2010 theo Quyết định 1089/QĐ-VACPA).

Từ năm 2014 đến nay, Bộ Tài chính đã ban hành một số văn bản liên quan trực tiếp tới việc hành nghề kiểm toán nói chung và HSKTM-BCTC nói riêng gồm: Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 về hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp, Thông tư 53/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 200/2014/TT-BTC, Thông tư 70/2015/TT-BTC ngày 8/5/2015 về Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán.

Để cập nhật các thay đổi của văn bản pháp lý nói trên và với các nội dung cần sửa đổi khác sau 3 năm triển khai áp dụng trong thực tế, theo kế hoạch hoạt động chuyên môn năm 2016, cùng với sự hỗ trợ của Viện Kế toán Công chứng Vương quốc Anh và xứ Wales (ICAEW), VACPA đã triển khai cập nhật CTKTM-BCTC.

Quá trình triển khai xây dựng CTKTM-BCTC, VACPA đã thực hiện: (1) Thành lập Tổ cập nhật CTKTM-BCTC theo Quyết định số 125-2016/QĐ-VACPA ngày 13/05/2016, bao gồm 24 thành viên được huy động từ Bộ Tài chính (Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán), các doanh nghiệp kiểm toán (DNKiT) (Công ty KPMG, Ernst&Young, PwC, Deloitte, AASC, A&C, BDO, Grant Thornton, Nexia STT, KTC) và cán bộ chuyên môn của VACPA; (2) Gửi xin ý kiến thành viên Tổ cập nhật về dự thảo CTKTM-BCTC do Ban chuyên môn thực hiện và tổ chức các cuộc họp với Tổ cập nhật để trao đổi những vấn đề còn có ý kiến khác nhau; (3) Thực hiện phân chia công việc dựa trên nguyên tắc: mỗi phần hành công việc sẽ do 2 DNKiT cùng thực hiện, trong đó 1 DNKiT chịu trách nhiệm chính và 1 DNKiT còn lại sẽ rà soát, bổ sung trước khi chuyển về cho VACPA tập hợp. Hai DNKiT trong cùng một nhóm sẽ có cấp độ và đặc điểm khác nhau (về quy mô, về khách hàng, ...) nhằm đảm bảo CTKTM-BCTC có khả năng áp dụng trong nhiều trường hợp; (4) Thực hiện xin ý kiến công khai Bộ Tài chính, DNKiT, ủy viên Ban Chấp hành và đăng trang thông tin điện tử của VACPA; (5) Hội thảo lấy ý kiến trực tiếp từ các DNKiT; (6) Văn phòng VACPA tổng hợp, rà soát, hoàn thiện trước khi ban hành chính thức.

 Qua quá trình làm việc nghiêm túc và khẩn trương nhằm mục đích phục vụ kỳ kiểm toán năm 2017 (kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016), VACPA đã hoàn thành CTKTM-BCTC.

Ngày 28/12/2016, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam đã ký Quyết định số   366-2016/QĐ-VACPA ban hành “Chương trình kiểm toán mẫu áp dụng cho kiểm toán báo cáo tài chính” có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/01/2017. CTKTM-BCTC ban hành theo Quyết định này bao gồm: CTKTM-BCTC và tài liệu hướng dẫn thực hiện CTKTM-BCTC

CTKTM-BCTC là công cụ giúp các DNKiT và kiểm toán viên thiết lập hồ sơ kiểm toán và ghi chép nội dung công việc kiểm toán nhưng không nhằm thay thế cho các quy định của pháp luật, chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và các quy định có liên quan mà các doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên phải tuân thủ.

Đồng thời, CTKTM-BCTC là tài liệu tham khảo giảng dạy và học tập môn kiểm toán chuyên ngành cho giảng viên và sinh viên của các trường cao đẳng, đại học.

VACPA xin trân trọng cảm ơn Bộ Tài chính (Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán), ICAEW, các thành viên Tổ cập nhật đã hợp tác và nỗ lực để hoàn thành CTKTM-BCTC. Xin trân trọng cảm ơn các DNKiT, các kiểm toán viên đã hỗ trợ, đóng góp ý kiến và nhiệt tình tham gia trong quá trình xây dựng CTKTM-BCTC. VACPA rất mong tiếp tục nhận được những nhận xét, góp ý quý báu của các DNKiT, các chuyên gia, các kiểm toán viên và những người quan tâm… đối với CTKTM-BCTC để có thể tiếp tục cập nhật, sửa đổi, bổ sung cho tài liệu này ngày càng hoàn thiện hơn. Ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ:

Văn phòng tại Hà Nội - Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam

Phòng 304 – Tòa nhà Dự Án – Số 4, Ngõ 1, Hàng Chuối, Hà Nội

Điện thoại: 04 3972 4334 (ext 106); Email: hanoi@vacpa.org.vn

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 38467

Đánh giá bài viết
Kết quả