Thông báo về kỳ thi kiểm toán viên, kế toán viên năm 2018

Ngày 23/08/2018, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam nhận được Thông báo số 01/TB-HĐT ngày 23/08/2018  của Hội đồng thi kiểm toán viên, kế toán viên năm 2018 về kỳ thi kiểm toán viên, kế toán viên năm 2018, nội dung như sau:

 

 

Chi tiết Thông báo 01/TB-HĐT vui lòng xem tại đây!

Trích nguồn: http://mof.gov.vn
Số lượt đọc: 18004

Đánh giá bài viết
Kết quả