Bộ Tài chính ban hành thông tư số 10/2020/TT-BTC quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước


Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 10/04/2020, thay thế Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước và Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước (chi tiết vui lòng xem tệp tin đính kèm).

VACPA trân trọng thông báo để các doanh nghiệp kiểm toán và các bên liên quan thực hiện các quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước theo đúng quy định.

Trân trọng./.

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 8899

Đánh giá bài viết
Kết quả