Xin ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 84/2016/NĐ-CP


Ngày 10/06/2020, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) nhận được công văn số 6992/BTC-QLKT ngày 10/06/2020 của Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát Kế toán, Kiểm toán) về việc lấy ý kiến tham gia Dự thảo Tờ trình Chính phủ và Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 84/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng (sau đây gọi là “Dự thảo”)

- Ngày 26/11/2019 Quốc hội đã thông qua Luật Chứng khoán sửa đổi  Luật số 54/2019/QH14), trong đó có bổ sung quy định về đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán. Quy định này có sự khác biệt so với quy định tại Nghị định số 84, cụ thể:

+ Tại Khoản 2 Điều 21 Luật Chứng khoán (ngày 26/11/2019) quy định: “Đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán bao gồm công ty đại chúng, tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch, tổ chức chào bán chứng khoán ra công chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán”.

+ Tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 84/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng quy định: Đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán, gồm: Công ty đại chúng quy mô lớn theo quy định của pháp luật về chứng khoán, tổ chức niêm yết, tổ chức phát hành chứng khoán ra công chúng, công ty chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ và các công ty quản lý quỹ”.

Dự thảo sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Khoản 3 Điều 4 của Nghị định số 84/2016/NĐ-CP, bao gồm sửa đổi, bổ sung về “đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán và đơn vị có lợi ích công chúng khác”.

VACPA xin gửi tới Ông/Bà Dự thảo Tờ trình Chính phủ và Dự thảo Nghị định nêu trên (đính kèm email này) để Ông/Bà được biết và cùng tham gia ý kiến.

Để góp ý kịp thời hạn với Bộ Tài chính, VACPA rất mong nhận được ý kiến của Ông/Bà trước ngày 25/06/2020 theo địa chỉ:

Văn phòng Hà Nội – Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam;

Phòng 303 - Tòa nhà Dự án - Số 4, Ngõ Hàng Chuối 1, Hà Nội.

Email: hanoi@vacpa.org.vn/lethihoan@vacpa.org.vn;

Điện thoại: 0243.972.4334 (máy lẻ 106).

Trân trọng cảm ơn./.

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 696

Đánh giá bài viết
Kết quả