HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC THỎA THUẬN TRƯỚC GIÁ TRỊ VÀ CƠ HỘI PHÁT TRIỂN


Ủy ban chuẩn mực kiểm toán và dịch vụ đảm bảo quốc tế (IAASB) vừa ban hành lại Chuẩn mực quốc tế về dịch vụ liên quan số 4400, Hợp đồng thực hiện các thủ tục thỏa thuận trước - ISRS 4400 (Ban hành lại). ISRS 4400 (Ban hành lại) có hiệu lực đối với các hợp đồng thực hiện các thủ tục thỏa thuận trước (viết tắt là “Hợp đồng AUP”) mà các điều khoản của hợp đồng được thỏa thuận vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2022. IAASB cho phép áp dụng sớm ISRS 4400 (Ban hành lại).

HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC THỎA THUẬN TRƯỚC GIÁ TRỊ VÀ CƠ HỘI PHÁT TRIỂN

Ủy ban chuẩn mực kiểm toán và dịch vụ đảm bảo quốc tế (IAASB) vừa ban hành lại Chuẩn mực quốc tế về dịch vụ liên quan số 4400, Hợp đồng thực hiện các thủ tục thỏa thuận trước - ISRS 4400 (Ban hành lại). ISRS 4400 (Ban hành lại) có hiệu lực đối với các hợp đồng thực hiện các thủ tục thỏa thuận trước (viết tắt là “Hợp đồng AUP”) mà các điều khoản của hợp đồng được thỏa thuận vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2022. IAASB cho phép áp dụng sớm ISRS 4400 (Ban hành lại).

ISRS 4400 được ban hành lại để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với dịch vụ này, đặc biệt liên quan đến nhu cầu tăng cường trách nhiệm giải trình đối với nguồn vốn, vay và viện trợ không hoàn lại. Các bên liên quan như cơ quan quản lý, cơ quan tài trợ và chủ nợ, sử dụng báo cáo thực hiện thủ tục thỏa thuận trước cho nhiều mục đích khác nhau. Các yêu cầu và hướng dẫn áp dụng của ISRS 4400 được ban hành lại nhằm: (i) Thúc đẩy tính nhất quán trong việc thực hiện các “Hợp đồng AUP” và (ii) tăng cường việc sử dụng xét đoán chuyên môn, tuân thủ các yêu cầu về tính độc lập, xem xét chấp nhận khách hàng và duy trì hợp đồng dịch vu, sử dụng công việc của chuyên gia của người hành nghề, cũng như làm rõ hơn báo cáo thực hiện thủ tục thỏa thuận trước.

Hợp đồng AUP cung cấp cho các doanh nghiệp kiểm toán nhỏ và vừa (SMPs) một cơ hội tốt để phát triển và cung cấp dịch vụ có giá trị cho khách hàng.

 Cùng với việc ban hành lại ISRS 4400, IAASB đã cập nhật tài liệu “Hợp đồng thực hiện các thủ tục thỏa thuận trước - Giá trị và cơ hội phát triển” từ ấn bản cùng tên được ban hành năm 2017 cho phù hợp với ISRS 4400 (Ban hành lại).

Để giúp các kiểm toán viên (KTV) hành nghề, DNKiT và các doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước, các nhà hoạch định chính sách, nhà nghiên cứu…hiểu rõ hơn về Hợp đồng AUP, các trường hợp áp dụng và lợi ích của việc sử dụng Hợp đồng AUP theo ISRS 4400 (Ban hành lại), Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã thực hiện dịch ấn bản: “Hợp đồng thực hiện các thủ tục thỏa thuận trước - Giá trị và cơ hội phát triển do IAASB cập nhật năm 2020. Ấn bản này trình bày về Hợp đồng AUP, các lợi ích của khách hàng khi được cung cấp dịch vụ này và hoàn cảnh thích hợp để sử dụng dịch vụ. Trong đó, ấn bản đưa ra một số nội dung đặc biệt hữu ích như:

  1. Các lợi ích của việc sử dụng Hợp đồng AUP như: (i) Hợp đồng AUP mang lại sự

 

linh hoạt, vì dịch vụ có thể điều chỉnh cho phù hợp với các tình huống khác nhau và tập trung vào các dữ liệu tài chính riêng lẻ; (ii) Ban Giám đốc có thể yêu cầu thực hiện công việc cụ thể để đáp ứng nhu cầu của người sử dụng dự kiến; (iii) Các phát hiện có thể được báo cáo về hoạt động của quy trình lập báo cáo tài chính và các hoạt động kiểm soát; (iv) Báo cáo thủ tục thỏa thuận trước có thể đính kèm vào báo cáo tài chính để bổ sung thông tin về các yếu tố cụ thể của báo cáo tài chính cho Ban Giám đốc, nhân viên, và các bên có lợi ích liên quan;

  1. Việc áp dụng ISRS 4400 về các vấn đề tài chính và phi tài chính trong 2 trường hợp:
  • Trường hợp 1- theo yêu cầu bắt buộc của pháp luật và các quy đinh (yêu cầu của quốc gia, của tập đoàn, của ngành nghề…), ISRS4400 được áp dụng để đưa ra báo cáo về các phát hiện thực tế đối với các vấn đề như: (i) Thông tin tài chính quá khứ cụ thể của dự án do chính phủ tài trợ hoặc đấu thầu; (ii) Tỷ lệ an toàn về vốn tối thiểu; (iii) Đối chiếu giữa các khuôn khổ lập báo cáo tài chính khác nhau; (iii) Tính toán việc phân phối lợi nhuận giữ lại; (iv) Các báo cáo về kết quả hoạt động của công ty niêm yết quy định trong bản cáo bạch và các thông tin công bố.
  • Trường hợp 2- theo yêu cầu của người sử dụng, ISRS4400 được áp dụng để đưa ra báo cáo về các phát hiện thực tế đối với các vấn đề liên quan như: (i) Rà soát đặc biệt khi mua, bán, sáp nhập toàn bộ hoặc một phần doanh nghiệp; (ii) So sánh doanh thu phát sinh hoặc chứng nhận doanh số với các tài liệu chứng minh khi khoản thuê/hoa hồng phải dựa trên phần trăm doanh thu; (iii) Yêu cầu về các kiểm soát nội bộ đối với việc lập báo cáo tài chính và hoặc quản trị doanh nghiệp; (iv) Các khế ước vay ngân hàng; (v) Khí thải nhà kính; (vi) Hợp đồng về bản quyền….
  1. Các yêu cầu và hướng dẫn mà ISRS 4400 (Ban hành lại) tăng cường làm rõ như: (i) Mục tiêu khi thực hiện Hợp đồng AUP; (ii) Chấp nhận khách hàng và duy trì hợp đồng dịch vụ; Thỏa thuận các điều khoản của hợp đồng; (iii) Sử dụng công việc của chuyên gia của người hành nghề; (iv) Sử dụng xét đoán chuyên môn; (v) Các yêu cầu đạo đức nghề nghiệp có liên quan; (vi) Trách nhiệm của người hành nghề khi bên chịu trách nhiệm không tuân thủ pháp luật và các quy định;
  2. Đưa ra các tình huống áp dụng và ví dụ về các thủ tục thỏa thuân trước phù hợp khi thực hiện hợp đồng đó;
  3. Minh họa các báo cáo về thực hiện các thủ tục thỏa thuận trước theo ISRS 4400 (Ban hành lại).

VACPA trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc ấn phẩm “Hợp đồng thực hiện thủ tục thỏa thuận trước  - Giá trị và cơ hội phát triển” do IAASB biên soạn và VACPA biên dịch để hiểu rõ hơn về dịch vụ này. Ấn phẩm này sẽ được sử dụng làm tài liệu đào tạo trong các lớp cập nhật kiến thức cho KTV do VACPA tổ chức nhằm nâng cao hiểu biết của người hành nghề, từ đó giúp DNKiT mở rộng các loại hình dịch vụ có thể cung cấp cho khách hàng.

VACPA trân trọng giới thiệu và kính mời Quý vị đón đọc.

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 416

Đánh giá bài viết
Kết quả