Bộ Tài chính ban hành Thông tư 09/2021/TT-BTC về việc hướng dẫn kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán


Ngày 25/01/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 09/2021/TT-BTC về việc hướng dẫn kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán.

Một số nội dung cần lưu ý:

1. Đối tượng áp dụng:

- Các đơn vị có thực hiện kinh doanh dịch vụ kế toán;

- Người hành nghề dịch vụ kế toán: bao gồm kế toán viên hành nghề tại các đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán, kế toán viên hành nghề và kiểm toán viên hành nghề tại doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam có thực hiện cung cấp dịch vụ kế toán;

- Tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế;

- Đơn vị, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến kế toán và hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán.

2. Nội dung kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán

- Kiểm tra tình hình tuân thủ các quy định của pháp luật về đăng ký, duy trì điều kiện hành nghề và điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.

- Kiểm tra tình hình tuân thủ các quy định của chuẩn mực nghề nghiệp, chế độ kế toán và pháp luật kế toán liên quan của đối tượng được kiểm tra khi cung cấp dịch vụ kế toán cho khách hàng.

3. Thời hạn kiểm tra trực tiếp định kỳ

- Kiểm tra trực tiếp 3 năm/lần đối với đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán mà trong 3 năm trước liền kề tính đến thời điểm kiểm tra có doanh thu dịch vụ kế toán từng năm trên báo cáo tài chính từ 20 tỷ đồng trở lên và mỗi năm có từ 100 khách hàng dịch vụ kế toán trở lên

- Kiểm tra trực tiếp ít nhất 5 năm/lần đối với các đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/04/2021.

Chi tiết nội dung Thông tư 09/2021/TT-BTC, vui lòng tham khảo nội dung đính kèm.

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 247

Đánh giá bài viết
Kết quả