Quy định và hướng dẫn về tạm hoãn công bố thông tin và lùi thời hạn nộp BCTC năm 2020 đã được kiểm toán do ảnh hưởng của Dịch Covid – 19


Trong bối cảnh phức tạp mà cả nước đang cùng chống Dịch Covid - 19 cho thấy nhiều lĩnh vực kinh tế trên phạm vi cả nước, trong đó có các doanh nghiệp kiểm toán và các doanh nghiệp, tổ chức mà báo cáo tài chính (BCTC) thuộc đối tượng phải kiểm toán bị ảnh hưởng lớn.

Để giúp cho kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán và bạn đọc nắm được quy định về việc tạm hoãn công bố thông tin cũng như lùi thời hạn nộp BCTC năm 2020 cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19. Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) tập hợp các văn bản liên quan đến quy định về tạm hoãn công bố thông tin và lùi thời hạn nộp BCTC  như sau:

1. Về tạm hoãn công bố thông tin: Theo Điều 8 - Tạm hoãn công bố thông tin, Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính (thay thế thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính) về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán quy định:

“1. Đối tượng công bố thông tin được tạm hoãn công bố thông tin trong trường hợp vì những lý do bất khả kháng như: Thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh và các lý do bất khả kháng khác. Đối tượng công bố thông tin phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán về việc tạm hoãn công bố thông tin ngay khi xảy ra sự kiện (trong đó nêu rõ lý do của việc tạm hoãn công bố thông tin), đồng thời công bố về việc tạm hoãn công bố thông tin.

2. Ngay sau khi đã khắc phục được tình trạng bất khả kháng, đối tượng công bố thông tin có trách nhiệm công bố đầy đủ các thông tin mà trước đó chưa công bố theo quy định pháp luật.”

2. Về việc lùi thời hạn nộp báo cáo tài chính năm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19: VACPA nhận được công văn số 157/QLKT-DN ngày 02/03/2020 của Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán) và công văn số 1265/UBCK-GSĐC ngày 02/03/2020 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) trả lời công văn số 013-2020/VACPA ngày 14/02/2020 của VACPA về việc kiến nghị lùi thời hạn nộp báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 đã được kiểm toán do tác động của dịch Covid –19. VACPA đã có công văn số 035 – 2020/VACPA ngày 04/03/2020 của VACPA về việc lùi thời hạn nộp báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán do ảnh hưởng của Dịch Covid – 19 gửi tới Ông/Bà Tổng Giám đốc, Giám đốc các công ty kiểm toán (chi tiết xem tại đường dẫn: http://www.vacpa.org.vn/Page/Detail.aspx?newid=5988), tóm tắt như sau:

Về quy định pháp lý về thời hạn nộp báo cáo tài chính năm, công văn số 157/QLKT-DN của Bộ Tài chính nêu: “Pháp luật chung về kế toán không có quy định cụ thể các trường hợp doanh nghiệp được hoãn nộp và công khai báo cáo tài chính năm”.

Đối với vướng mắc và xử lý vướng mắc của doanh nghiệp liên quan đến ảnh hưởng của dịch Covid - 19, tại điểm 2 của công văn số 157/QLKT-DN, Bộ Tài chính hướng dẫn: “Trường hợp doanh nghiệp bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch Covid – 19 dẫn đến không kịp nộp và công khai báo cáo tài chính theo thời hạn quy định, đề nghị có văn bản gửi Bộ Tài chính nêu rõ bằng chứng ảnh hưởng của dịch Covid – 19 đến việc nộp và công bố thông tin theo quy định. Căn cứ nội dung phản ánh của doanh nghiệp, Bộ Tài chính sẽ có hướng dẫn cụ thể để tháo gỡ các vướng mắc của đơn vị theo quy định của pháp luật.”

Trên cơ sở Thông tư 96/2020/TT-BTC, ý kiến của Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán) và UBCKNN, VACPA đề nghị:

1 – Các doanh nghiệp kiểm toán thông báo, trao đổi với khách hàng (các đơn vị được kiểm toán) để các doanh nghiệp thực hiện theo hướng dẫn nêu trên của Bộ Tài chính trong trường hợp doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19.

2 – Đối với các công ty phải công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, các doanh nghiệp kiểm toán thông báo, trao đổi với khách hàng (các đơn vị được kiểm toán) là các công ty đại chúng để các công ty đại chúng thực hiện các thủ tục liên quan đến tạm hoãn công bố thông tin (nếu có lý do bất khả kháng do ảnh hưởng bởi Dịch Covid – 19), như sau:

  • Báo cáo tạm hoãn công bố thông tin đến UBCKNN và Sở giao dịch chứng khoán;
  • Công ty đại chúng công bố việc tạm hoãn công bố thông tin và nêu rõ lý do tạm hoãn công bố thông tin;
  • Công ty đại chúng phải công bố đầy đủ thông tin mà trước đó chưa công bố ngay sau khi đã khắc phục được tình trạng bất khả kháng theo quy định.

Ông/Bà vui lòng xem Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính, công văn số 035 – 2020/VACPA, văn bản trả lời số 157/QLKT-DN của Bộ Tài chính và văn bản trả lời số 1265/UBCK-GSĐC của UBCKNN đính kèm công văn này.

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 519

Đánh giá bài viết
Kết quả