Ủy ban Chuẩn mực kiểm toán và dịch vụ đảm bảo quốc tế (IAASB) vừa ban hành Dự thảo Chuẩn mực kiểm toán các đơn vị ít phức tạp (LCEs)


Ủy ban Chuẩn mực Kiểm toán và Dịch vụ đảm bảo Quốc tế (IAASB) vừa ban hành Dự thảo Chuẩn mực kiểm toán các đơn vị ít phức tạp (LCEs). Dự thảo Chuẩn mực mới được ban hành này rất quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu cần có một bộ các yêu cầu về chất lượng cao phù hợp với nhu cầu của các LCEs và nhận được sự quan tâm đáng kể của các bên có lợi ích liên quan.

Chuẩn mực mới về kiểm toán các LCEs sẽ cung cấp một cách tiếp cận nhất quán trên toàn cầu về kiểm toán báo cáo tài chính các LCEs khi được ban hành chính thức.

Hiện tại, IAASB ban hành Dự thảo Chuẩn mực bằng tiếng Anh (Bản Dự thảo bằng tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha, IAASB sẽ ban hành vào tháng 9 năm 2021) và đang thực hiện xin ý kiến rộng rãi công chúng về Dự thảo. Các ý kiến đóng góp, Quý đọc giả vui lòng gửi trước thời hạn xin ý kiến của IFAC là ngày 31/01/2022.

Quý đọc giả có thể: (i) tải Dự thảo tại đây:https://www.iaasb.org/publications/exposure-draft-proposed-international-standard-auditing-financial-statements-less-complex-entities; (ii) tải các tài liệu hỗ trợ liên quan tại đây: Less Complex Entities; (iii) đóng góp ý kiến cho Dự thảo tại đây: Comments are requested by January 31, 2022 .

Trích nguồn: ifac.org.vn
Số lượt đọc: 1103

Đánh giá bài viết
Kết quả