Bộ Tài chính công bố - 5 Chuẩn mực Kế toán công Việt Nam (đợt 1)


Ngày 01/09/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1676/QĐ-BTC công bố 5 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 1. Hệ thống chuẩn mực kế toán công Việt Nam được Ban soạn thảo chuẩn mực kế toán công thuộc Bộ Tài chính nghiên cứu, xây dựng đảm bảo đáp ứng yêu cầu tuân thủ theo thông lệ quốc tế về kế toán và phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam. 

Các chuẩn mực kế toán công Việt Nam có cùng ký hiệu chuẩn mực với chuẩn mực kế toán công quốc tế tương ứng.

Năm (05) chuẩn mực kế toán công Việt Nam ban hành đợt 1 này bao gồm:

1. Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 01 “Trình bày báo cáo tài chính”

2. Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 02 “Báo cáo lưu chuyển tiền tệ”;

3. Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 12 “Hàng tồn kho”;

4. Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 17 “Bất động sản, nhà xưởng và thiết bị”;

5. Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 31 “Tài sản vô hình”;

Theo điều 2 của Quyết định số 1676/QĐ-BTC, căn cứ nội dung các chuẩn mưc kế toán công đã ban hành, Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán sẽ nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi các chế độ kế toán áp dụng cho các đơn vị kế toán trong lĩnh vực công và các văn bản pháp luật có liên quan, phù hợp với quy định hiện hành về cơ chế tài chính công và ngân sách nhà nước, trình Bộ trưởng Bộ Tài chính Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho các đơn vị theo từng lĩnh vực hoạt động theo lộ trình phù hợp. Đồng thời, trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để tiếp tục nghiên cứu các chuẩn mực kế toán công tiếp theo đã nêu tại Đề án công bố hệ thống chuẩn mực kế toán công Việt Nam.

Để có thông tin chi tiết về Quyết định số 1676/QĐ-BTC và các chuẩn mực kế toán công đợt 1, vui lòng xem tài liệu đính kèm.

Trích nguồn: https://mof.gov.vn
Số lượt đọc: 359

Đánh giá bài viết
Kết quả