Ủy ban chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 450/QĐ-UBCK về quy chế sử dụng hệ thống công bố thông tin của UBCKNN


Để hội viên nắm được đầy đủ thông tin mới về quy định, quy trình công bố thông tin, bao gồm báo cáo tài chính của các đơn vị được kiểm toán là công ty đại chúng, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) cung cấp tới hội viên Quyết định số 450/QĐ - UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành ngày 14/7/2021 về Quy chế sử dụng hệ thống công bố thông tin của UBCKNN.

Quy chế này quy định việc sử dụng Hệ thống công bố thông tin của UBCKNN để thực hiện báo cáo và công bố thông tin bằng hình thức điện tử theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Một số nội dung cần lưu ý của Quy chế này bao gồm:

  • Đối tượng áp dụng là Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 1 điều 32 Luật Chứng khoán(trừ công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán) và tổ chức, cá nhân có liên quan khác;
  • Quy chế này bổ sung thông tin mới, như chứng thư số công cộng (là một dạng chứng thư điện tử do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cấp cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng trong các hoạt động công cộng); XBRL là chuẩn dữ liệu ngôn ngữ báo cáo kinh doanh mở rộng; Biểu mẫu XBRL là biểu mẫu báo cáo tài chính có định dạng XBRL trên Hệ thống IDS, cho phép các công ty đại chúng tải về, nhập dữ liệu và đổ dữ liệu báo cáo tài chính trên Hệ thống IDS;….
  • Trong các yêu cầu, Quy chế quy định công ty đại chúng sử dụng tài khoản do UBCKNN cấp và chữ ký số công cộng có giá trị pháp lý tương đương con dấu của công ty để thực hiện báo cáo và công bố thông tin điện tử trên Hệ thống IDS. Để đảm bảo an toàn thông tin, tệp tài liệu báo cáo và thông tin công bố trên Hệ thống IDS phải được công ty đại chúng ký số bằng chữ ký số công cộng hợp lệ.
  • Quy chế cũng đưa ra các yêu cầu chung, yêu cầu về kỹ thuật, yêu cầu về dữ liệu của báo cáo, yêu cầu về an toàn bảo mật và các quy định cụ thể khác.

Quyết định số 450/QĐ - UBCK về Quy chế sử dụng hệ thống công bố thông tin của Ủy ban chứng khoán Nhà nước có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 296/QĐ-UBCK ngày 31/3/2017 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về Ban hành quy chế hướng dẫn công ty đại chúng sử dụng hệ thống công bố thông tin của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Hội viên và bạn đọc xem đầy đủ, chi tiết Quyết định số 450/QĐ - UBCK và Quy chế đi kèm với Quyết định tại đây.

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 619

Đánh giá bài viết
Kết quả