VACPA tổ chức thành công cuộc họp thảo luận trực tuyến (lần thứ nhất) Nhóm 2 Ban nghiên cứu, soạn thảo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam về Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 315 (Biên soạn năm 2022)


Theo kế hoạch hoạt động, năm 2022, Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) sẽ tiếp tục thực hiện soạn thảo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số (VSA) 315 (cập nhật theo bản mới nhất của Chuẩn mực kiểm toán quốc tế số (ISA) 315 do  Liên đoàn kế toán quốc tế (IFAC) ban hành năm 2019 và có hiệu lực đối với các cuộc kiểm toán bắt đầu vào hoặc sau ngày 15/12/2021) (sau đây gọi là VSA 315 (2022)) trình Bộ Tài chính ban hành cùng với 30 VSA đã được VACPA soạn thảo năm 2020, 2021.

Để triển khai soạn thảo VSA 315 (2022), VACPA đã dự thảo VSA 315 (2022) dựa trên ISA 315 (Ban hành lại năm 2019). Ngày 13/06/2022, VACPA đã tổ chức cuộc thảo luận trực tuyến (lần thứ nhất) Nhóm 2 Ban nghiên cứu, soạn thảo VSA để thảo luận về các nội dung VSA 315 (2022).

Chủ trì cuộc họp thảo luận là Trưởng nhóm 2 - Bà Nguyễn Thái Thanh Phó Tổng Giám đốc - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – Phó Chủ tịch, Trưởng ban Đào tạo VACPA và sự tham dự của Bà Hà Thị Ngọc Hà – Phó Chủ tịch VACPA – Trưởng Ban soạn thảo cùng các thành viên Nhóm 2 Ban nghiên cứu, soạn thảo VSA.

Tại cuộc họp, các thành viên đã thảo luận về (i) Các vấn đề chung của VSA 315 (2022), (ii) Phụ lục VSA 315 (2022) các nội dung sửa đổi, bổ sung do ảnh hưởng của dự thảo VSA 315 (2022) đến dự thảo của các VSA khác, (iii) cách thức soạn thảo VSA 315 (2022) cho phù hợp với thông lệ quốc tế cũng như tình hình thực tiễn tại Việt Nam.  

Sau quá trình làm việc tập trung và hiệu quả, phần lớn các vấn đề thảo luận về VSA 315 (2022) đã nhận được sự đồng thuận cao của các thành viên. Cùng với việc tổng hợp một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau trong các cuộc họp, trong thời gian tới, VACPA và Nhóm 2 Ban nghiên cứu soạn thảo VSA sẽ tiếp tục hoàn thiện, rà soát Dự thảo các VSA đã soạn thảo năm 2020, 2021, VSA 315 (2022) và Phụ lục VSA 315 (2022) các nội dung sửa đổi, bổ sung do ảnh hưởng của dự thảo VSA 315 (2022) đến dự thảo của các VSA khác, để xin ý kiến các thành viên Ban soạn thảo, và xin ý kiến rộng rãi các cơ quan nhà nước, kiểm toán viên, doanh nghiệp kiểm toán và người quan tâm.

VACPA tin tưởng với sự hỗ trợ, hợp tác và tham gia nhiệt tình, trách nhiệm cao của các đơn vị, thành viên, Dự thảo VSA 315 (2022) cùng các VSA khác sẽ được soạn thảo phù hợp với thông lệ quốc tế và thực tiễn Việt Nam.

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 120

Đánh giá bài viết
Kết quả