Bộ Tài chính công bố 06 Chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 2


Ngày 06/7/2022, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1366/QĐ-BTC công bố 6 Chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 2.

 

Cụ thể, phê duyệt 06 Chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 2 gồm:

- Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 05 "Chi phí đi vay";

- Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 09 "Doanh thu từ các giao dịch trao đổi";

- Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 11 "Hợp đồng xây dựng";

- Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 14 "Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm";

- Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 23 "Doanh thu từ các giao dịch không trao đổi";

- Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 24 "Trình bày thông tin ngân sách trong báo cáo tài chính".

Trước đó, tại Quyết định số 1676/QĐ-BTC ngày 01/9/2021, Bộ Tài chính cũng đã công bố 05 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 1, gồm:

- Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 01 “Trình bày báo cáo tài chính”;

- Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 02 “Báo cáo lưu chuyển tiền tệ”;

- Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 12 “Hàng tồn kho”;

- Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 17 “Bất động sản, nhà xưởng và thiết bị”;

- Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 31 “Tài sản vô hình”.

Quyết định số 1366/QĐ-BTC có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Chi tiết Quyết định số 1366 và nội dung 6 chuẩn mực kế toán công đợt 2, vui lòng xem bản đính kèm TẠI ĐÂY!

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 455

Đánh giá bài viết
Kết quả