VACPA ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng “Chương trình kiểm toán mẫu kiểm toán báo cáo tài chính Tập đoàn”


Thực hiện kế hoạch hoạt động chuyên môn VACPA năm 2022, để triển khai việc xây dựng chương trình kiểm toán mẫu kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) tập đoàn (CTKTM-BCTC Tập đoàn), sau khi nhận được thông tin về việc cử nhân sự tham gia của các đơn vị liên quan, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ban hành Quyết định số 177-2022/VACPA ngày 25/05/2022 về việc thành lập “Tổ xây dựng Chương trình kiểm toán mẫu kiểm toán báo cáo tài chính Tập đoàn” (sau đây gọi là “Tổ xây dựng”).

Ngày 27/06/2022, VACPA đã tổ chức cuộc họp lần thứ nhất Tổ xây dựng để công bố quyết định thành lập Tổ xây dựng CTKTM-BCTC Tập đoàn, thảo luận kế hoạch triển khai, cách thức thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể và các nội dung cần thiết khác có liên quan đến việc xây dựng CTKTM-BCTC tập đoàn. Trên cơ sở các nội dung đã thống nhất tại cuộc họp Tổ xây dựng ngày 27/06/2022, VACPA đã hoàn thiện Kế hoạch triển khai xây dựng CTKTM-BCTC Tập đoàn và gửi Công văn số 256-2022/VACPA ngày 21/07/2022 tới các đơn vị có cử nhân sự tham gia Tổ xây dựng và thành viên Tổ xây dựng.

Trong thời gian tới, VAPCA sẽ gửi xin ý kiến Dự thảo CTKTM-BCTC Tập đoàn đến các thành viên Tổ xây dựng và sẽ tổ chức các cuộc họp Tổ xây dựng để thảo luận về Dự thảo CTKTM-BCTC Tập đoàn. Đây là một trong những hoạt động chuyên môn trọng tâm của VACPA trong năm 2022.

VACPA tin tưởng với sự hỗ trợ, hợp tác và tham gia nhiệt tình, trách nhiệm cao của các đơn vị, thành viên, quá trình xây dựng, CTKTM-BCTC Tập đoàn sẽ được hoàn thiện và trở thành công cụ hữu ích cho các cuộc kiểm toán tập đoàn, góp phần đảm bảo, nâng cao chất lượng dịch vụ kiểm toán và tăng cường việc tuân thủ chuẩn mực kiểm toán, đáp ứng nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp kiểm toán, kiểm toán viên hành nghề./.

Để biết thêm thông tin chi tiết về Kế hoạch triển khai xây dựng CTKTM-BCTC Tập đoànQuý đọc giả vui lòng xem tệp tin (file) đính kèm TẠI ĐÂY!

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 320

Đánh giá bài viết
Kết quả