BAN THƯỜNG TRỰC, BAN CHẤP HÀNH VACPA HỌP THƯỜNG KỲ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022


Trong 02 (hai) ngày 28-29/07/2022, Ban Thường trực và Ban Chấp hành Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã họp trực tuyến phiên toàn thể lần thứ 06 - nhiệm kỳ V do ông Phạm Sỹ Danh - Chủ tịch VACPA chủ trì. Cuộc họp có sự tham dự của ông Trần Văn Tá - Chủ tịch danh dự VACPA, và 23 Ủy viên Ban Chấp hành và Trưởng Ban Kiểm tra của VACPA.

Tại phiên họp, Ban Thường trực (BTT) và Ban Chấp hành (BCH) đã thảo luận và thống nhất thông qua nội dung của Báo cáo sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, Kế hoạch hoạt động VACPA 6 tháng cuối năm 2022, Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 đã được soát xét, Báo cáo của Ban Kiểm tra. BTT và BCH VACPA đã đánh giá cao sự cố gắng, tinh thần làm việc khẩn trương của văn phòng VACPA để hoàn thành các công việc đặt ra trong bối cảnh 3 tháng đầu năm 2022 dịch Covid-19 và nguồn nhân lực của Hội còn ít. Đồng thời, BTT và BCH VACPA cũng đánh giá báo cáo của Ban Kiểm tra đã đưa ra các đánh giá mang tính khái quát cao, phân tích rõ ưu, nhược điểm, cùng các khuyến nghị cụ thể giúp Văn phòng cải thiện hoạt động hiệu quả hơn.

 

Bên cạnh đó, BTT và BCH đã thảo luận thêm các vấn đề tuyển dụng bổ sung nhân lực chuyên môn và hành chính cho văn phòng để đáp ứng nhu cầu phát triển của Hội; Kế hoạch sửa đổi một số quy chế của Hội để phù hợp với thực tế hoạt động; Đặc biệt, BCH, BTT đã quan tâm đến triển khai nhiệm vụ kiểm soát chất lượng hội viên theo cách thức thích hợp với đặc điểm của VACPA, phù hợp với điều kiện của Việt Nam, nhằm hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động của hội viên, trong đó quan tâm đến hội viên tổ chức là doanh nghiệp kiểm toán nhỏ và vừa.

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 615

Đánh giá bài viết
Kết quả