ࡱ> a ԓbjbj 8hGbhGb Cff^V\)))UUUUUUU$ Y[VUi)#&)))Uff) hVGGG)~f@UG)UGGr RT SYg'x?]RU~V0VkR\9F4\ S\ S))G)))))UUmFx)))V))))\)))))))))B ,: B TI CHNHCNG HO X HI CH NGH(A VIT NAMHI NG THI KIM TON VIN,c lp - T do - Hnh phcK TON VIN PHIU NG K D THI K TON VIN Nm 2019 1. H v tn (ch in hoa):& & & & & & & & & & & & ........& & & & & & ....... 2. Ngy, thng, nm sinh:& & & & & & & & & & & . Nam (N):& & & & ....... 3. Qu qun (hoc Quc tch - i vi ngi nc ngoi):....& & & & & ..& ...... 4. S in thoi:.....................................e.mail:...................................................... 5. Chc v, n v ni ang cng tc:.& & & & & & & & & & & & & ............... & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ............ 6. Trnh chuyn mn: - i hc:.................................................... Chuyn ngnh:...................... Nm:... - i hc:.................................................... Chuyn ngnh:...................... Nm:... - Sau i hc: ............................................. Chuyn ngnh:...................... Nm:... 7. Thi gian thc t lm ti chnh, k ton, kim ton (km theo ti liu chng minh v thi gian thc t lm ti chnh, k ton, kim ton): T thng& & /& n thng& /& Tn c quan, n v ni lm vicB phn lm vicChc danh, cng vicS thng thc t lm ti chnh, k ton, kim ton Tng cng xxx8. ng k d thi: (1) Ln u (2) Nm th 2 (3) Nm th 3 ... (4) Nm th ... 9. ng k d thi ti: H Ni TP. H Ch Minh 10. nh du nhn (x) mn thi ng k d thi vo biu sau: Mn thing k d thi k thi nm& im cc mn thi d thiGhi chNm& Nm& 1. Php lut v kinh t v Lut doanh nghip2. Ti chnh v qun l ti chnh nng cao3. Thu v qun l thu nng cao4. K ton ti chnh, k ton qun tr nng cao Xc nhn ca c quan, n vNgy & thng & nm& ni ang cng tc hoc UBND Ngi ng k d thia phng ni c tr(K, h tn) GIY XC NHN THI GIAN THC T LM TI CHNH, K TON, KIM TON Knh gi: (Tn c quan, n v ni cng tc).................................... (a ch c quan, n v).......................................................... 1. H v tn: ............................................................................... 2. Nm sinh: .......................................... 3. Giy CMND/Th cn cc/H chiu s: ............. cp ngy: & ..& Ni cp: 4. ng k thng tr ti: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & 5. Ni hin nay: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .. 6. ngh Qu c quan/n v xc nhn v qu trnh thc t lm ti chnh, k ton, kim ton ti c quan, n v nh sau: Thi gian T & n & ..B phn lm vicChc danh, cng vic S thng thc t lm ti chnh, k ton, kim tonXC NHN CA C QUAN, N V Xc nhn ni dung t khai v qu trnh cng tc thc t ca Anh/Ch & & & & & & & & .. nu trn l ng s tht. Ngi i din theo php lut (K, ghi r h tn v ng du) H Ni, ngy thng nm 2019 Ngi ngh (K, ghi r h tn) Ghi ch: - Mi c quan, n v ch c thm quyn xc nhn thng tin ca c nhn trong thi gian cng tc ti c quan, n v . Ngi k xc nhn phi l ngi i din theo php lut ca n v xc nhn hoc ngi c y quyn ca ngi i din theo php lut. Trng hp c y quyn, phi c giy y quyn ca ngi i din theo php lut v ghi r chc danh ca ngi xc nhn. Trng hp ngi k xc nhn l gim c, ph gim c hoc gim c chi nhnh th khng phi km theo giy y quyn. Cng ha x hi ch ngh)a Vit Nam c lp T do Hnh phc S YU L LCH (S dng ng k d thi k ton vin hnh ngh) 1. H v tn (Ch in hoa): ............................................................ 2. Tn gi khc (nu c):& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & 3. Ngy, thng, nm sinh: ........................ Nam (N): ........ 4. Dn tc:......... 5. Qu qun: ................. 6. Ni thng tr:...................................................................... 7. n v cng tc hin nay: ................................................................ 8. Chc v: .................................. 9. a ch ca n v cng tc hin nay: ................................................. 10. Chuyn mn o to: `d& ( عحؔ؅p^H4'h3mYh3mYCJ OJQJ\aJ mHsH*h3mYh3mY5CJ OJQJaJ mHnHu"h3mYh3mY5OJQJmHnHu(jh3mYh3mYOJQJUmHnHuh3mY5OJQJmHnHu0jh3mYhw)CJOJQJUaJmHnHuh_{CJOJQJaJh3mYh3mYCJOJQJaJh3mYh3mY5CJOJQJaJ*h3mYh3mY5CJOJQJaJmHnHu"h3mYh3mY6CJOJQJ]aJbdVkd$$Ifl0r&+& tQ'644 layt3mY $$Ifa$gd3mY$a$gd3mYA77 $xa$gd3mYXkd$$Ifl0r&+& tQ'644 layt3mY $$Ifa$gd3mYXkd`$$Ifl0r&+& tQ'644 layt3mY( B T V D H |Pl.$<$Ifa$gd<$xx`a$gd3mY $x`a$gd3mY$a$gd3mY $xa$gd3mY( B P R T r l붢shshshXhC(jh3mYh3mYOJQJUmHnHuh3mYh3mYCJOJQJ\aJh3mYh3mYOJQJh3mYh3mY5OJQJ\aJhw)h3mYCJOJQJaJhw)h3mYCJOJQJ\aJ'h3mYh3mY6CJOJQJaJmHsH$h3mYh3mYCJOJQJaJmHsH!hc5CJ OJQJaJ mHsH!h]75CJ OJQJaJ mHsH'h3mYh3mY5CJ OJQJaJ mHsHJ????? <$Ifgd<kd($$Iflrx&# t0#44 lalyt<H===== <$Ifgd<kd$$Iflsrx&# t0#44 lalyt<H===== <$Ifgd<kd$$Iflsrx&# t0#44 lalyt<H:::::$<$Ifa$gd<kd$$Iflsrx&# t0#44 lalyt<:,, $7x`7a$gd3mYkdJ$$Ifl:rx&# t0#44 lalyt<$<$Ifa$gd< ,.02HJ XZ&(*Աԝsssssscsch3mYh3mY6CJOJQJaJh3mYh3mYCJOJQJaJh3mYh3mYOJQJh3mYh3mY5CJOJQJaJ'h3mYh3mY5CJOJQJaJmHsHh3mYCJOJQJaJmHsH$h3mYh3mYCJOJQJaJmHsH$h3mYh3mYCJOJQJaJmHsH0jh3mYh3mYCJOJQJUaJmHnHu" "$&(,$<<$Ifa$gd<$7<<$If`7a$gd<$7xx`7a$gd3mY $7x`7a$gd3mY $#x`#a$gd3mY,.02<FYNB44$x$Ifa$gd< $$Ifa$gd< x$Ifgd<kd$$Ifl4\ B #`d8p t0#44 layt<FHJ6) <<$Ifgd<kd$$Ifl4r Bz # d888 t0#44 layt<$7x$If`7a$gd<6kdt$$Iflr Bz #d888 t0#44 layt<$7<<$If`7a$gd< $7<<$If`7a$gd< <<$Ifgd< PRTH;''$7<<$If`7a$gd< <<$Ifgd<kd $$Iflr Bz #d888 t0#44 layt<TVXZ6) <<$Ifgd<kd$$Iflr Bz #d888 t0#44 layt<$7<<$If`7a$gd<6kd@$$Iflr Bz #d888 t0#44 layt<$7<<$If`7a$gd<(*dfs$$$@&Ifa$gd<ikd$$IflF # t6  44 layt< $$Ifa$gd<xgd3mYzz $$Ifa$gd<$$$@&Ifa$gd<ikd2 $$IflF # t6  44 layt< *||rfX $7x`7a$gd $7`7a$gdy> $xa$gd<$7x^`7a$gd3mYxgd3mYikd $$IflF # t6  44 layt< >\ ͽuhWIW;hMCJOJQJmHsHhCJOJQJmHsH hPhCJOJQJmHsHhM6OJQJmHsHhM6OJQJmHsHhPh6OJQJmHsHhMhM6OJQJmHsHhPhOJQJmHsHhOJQJmHsHhPh5OJQJmHsH#hPh5CJOJQJmHsHhLoh3mY5h3mYh3mY5OJQJh3mYh3mY6OJQJ@04 p$x$If]a$gd$x$Ifa$gd 7xx`7gd b(#7x`7gdPM3 "7x`7gd 7x`7gd .0PR2Zprz|б~m~bTITITh_{hMmH sH hMCJOJQJmH sH h_{hmH sH hPM3hCJOJQJmH sH hPM3hCJOJQJmH sH h_{hMCJOJQJmHsH h_{hCJOJQJmHsH h_{hPM3CJOJQJmHsHhPM3CJOJQJmHsH hjhPM3CJOJQJmHsH hPhCJOJQJmHsHhMCJOJQJmHsHprtvxzYN<N-7x$If`7gd$x$If^a$gd x$Ifgdkd $$Ifl\=G%<u t0%644 laytz|~YN<N-7x$If`7gd$x$If^a$gd x$Ifgdkd $$Ifl\=G%<u  t0%644 layt2YNAN27x$If`7gd $If`gdM x$Ifgdkd^ $$Ifl\=G%<u  t0%644 layt2(Thntx "$&ĵr`QQ=&hh56CJOJQJmH sH h6CJOJQJmH sH #h2h26CJOJQJmH sH h56CJOJQJmH sH h256CJOJQJmH sH h26CJOJQJmH sH #hPh6CJOJQJmH sH h6CJOJQJmH sH #hy>h5CJOJQJmH sH h_{hMmH sH hMCJOJQJmH sH hMhMCJOJQJmH sH YKK???? $$Ifa$gd$x$Ifa$gdkd $$Ifl\=G%<u  t0%644 layt2 "$&(z $$Ifa$gd$x$Ifa$gd$x$Ifa$gd $Ifgd2 $$Ifa$gd &(.>HLPR^`bfhnprvxzѿѿѭяp^L<hPh6OJQJmH sH #h2h6CJOJQJmH sH #h2h26CJOJQJmH sH #hy>h5CJOJQJmH sH hxa5OJQJmH sH hc6CJOJQJmH sH h6CJOJQJmH sH #hxahxa6CJOJQJmH sH #hxah6CJOJQJmH sH #hxah6CJOJQJmH sH hxa6CJOJQJmH sH h6OJQJmH sH ##($`$d$f$qld\\\$a$gd&E1$a$gd+7gdPM3$ & F ^`a$gdPM3 $`a$gdPM3$^`a$gdXkd $$IflL 0L?G% t%644 layt ###($`$b$d$f$ммo]MC6h&E1hy>CJmHsHh&E1CJmHsHjhy>CJUmHnHu#h&E1h&E15CJOJQJmHsH#h+7h+75CJOJQJmHsHh_{h&E1mH sH 3jhh&E15CJOJQJUmHnHsHu*h_{hPM36CJOJQJ]aJmH sH 'hjhPM36CJOJQJaJmH sH *hjhPM356CJOJQJaJmH sH h56OJQJmH sH h_{hmH sH f$$$$$$$$$$ % %"%$%&%%˹˙ˈvbO?/h2CJOJQJaJmHsHhCJOJQJaJmHsH$h&E1h&E1CJOJQJaJmHsH'h&E1h&E16CJOJQJaJmHsH#h&E1h&E16CJOJQJmHsH h&E1h&E1CJOJQJmHsH h&E1h&E1CJOJQJmHsHh=`56OJQJmHsH"h&E1h&E156OJQJmHsHh&E1h&E1OJQJmHsH'h+7h+75CJ&OJQJaJ(mHsH!h.d5CJ&OJQJaJ(mHsHf$$$$%&&&2''()))tNuuvvvZwwxx$a$gd&E1 $Pa$gd&E1gd&E1$a$gd&E1$a$gd+7%%%%8&:&j&&&&&&& '0'V'X''( ("((()V)X)))ttCJOJQJmHsH#h:2h&E1CJOJQJmHo(sHh&E1CJOJQJmHsHh2CJOJQJmHsHh@CJOJQJmHsH (2`n|ă܃2<>RXfΎraN$hy>h&E1CJOJQJaJmHsH!hc6CJOJQJaJmHsH'hy>h6CJOJQJaJmHsH'hy>h&E16CJOJQJaJmHsH!h`R5CJOJQJaJmHsH'hy>h5CJOJQJaJmHsH'hy>h&E15CJOJQJaJmHsHh&E1CJOJQJmHsH hh&E1CJOJQJmHsHhy>CJOJQJmHsH2tȃʃgd&E1$ # p@ 2P^a$gdy> $^a$gd&E1 $^a$gd&E1 $ & Fxa$gd&E1 $x^a$gd&E1΄҄Zdhï׎obUH@8h&E1mHsHh@mHsHh@5OJQJmHsHh&E15OJQJmHsHh@l5OJQJmHsH#h2h26CJOJQJmHsHh`R5OJQJmHsHh25OJQJmHsH'hy>h&E16CJOJQJaJmHsH'hy>h25CJOJQJaJmHsH'hy>hy>5CJOJQJaJmHsH'hy>h&E15CJOJQJaJmHsH'hy>h5CJOJQJaJmHsHƅ΅Ѕ$(8PRƲvcPc@0hCJOJQJaJmHsHh]7CJOJQJaJmHsH$h}WhPM3CJOJQJaJmHsH$h}Wh.dCJOJQJaJmHsH'h.dhy>5CJOJQJaJmHsH-jhy>5CJOJQJUaJmHnHu!h+75CJOJQJaJmHsH'h.dh.d5CJOJQJaJmHsH!hy>5CJOJQJaJmHsH'h.dh+75CJOJQJaJmHsH'h.dh5CJOJQJaJmHsH Ѕ(TVX+$x$d%d&d'dNOPQa$gdB)$$d%d&d'dNOPQa$gdB&$d%d&d'dNOPQgdB RTXʆ̆Ά48ʷ~k~YH:,Hh2CJOJQJmHsHhCJOJQJmHsH hcZhCJOJQJmHsH#hcZh5CJOJQJmHsH$hcZhCJOJQJaJmHsHhcZhmHsHhcOJQJmHsHhy>h+7OJQJmHsH$hy>h+7CJ(OJQJaJ(mHsH$hy>hy>CJ(OJQJaJ(mHsH'hy>h+7CJ(OJQJ\aJ(mHsHh+7h+7OJQJmHsH$h}Wh.dCJOJQJaJmHsH60`&v2΋@yy/$$d%d&d'dNOPQ`a$gdB+$$d%d&d'dNOPQa$gdB)$$d%d&d'dNOPQa$gdB8VXZ·ԇ02*r &ܮwjXGGXG5#h&E1h6CJOJQJmHsH h&E1hCJOJQJmHsH#h&E1h5CJOJQJmHsHh&E1hCJmHsH$h&E1hCJOJQJaJmHsHh2CJOJQJaJmHsH'hcZh6CJOJQJaJmHsH#hcZh6CJOJQJmHsHh2CJOJQJmHsHhCJOJQJmHsH hcZhCJOJQJmHsH#hcZh5CJOJQJmHsH&(.vx| "$24̋΋Ћڋ .0@˲ˡqcqcqcqRq@@#hhCJOJQJmHo(sH hh:$CJOJQJmHsHhvCJOJQJmHsHh:$CJOJQJmHsH&jh:$CJOJQJUmHnHuhCJOJQJmHsH hhCJOJQJmHsH0jhhCJOJQJUmHnHsHu h&E1hCJOJQJmHsHh&E1hOJQJmHsH(jhhCJUmHnHsHu@BprΌЌڌ "<LȍލֶȨ֒քq`Rh:$CJOJQJmHsH h&E1hCJOJQJmHsH%jh5OJQJUmHnHuh, GCJOJQJmHsH*jhCJOJQJUmHnHtHuh~:CJOJQJmHsH#hhCJOJQJmHo(sHh:$CJOJQJmHsH hhCJOJQJmHsH0jhhCJOJQJUmHnHsHu @pΌ ލ*,sI)$$d%d&d'dNOPQa$gdB/$$d%d&d'dNOPQ`a$gdB/$$d%d&d'dNOPQ`a$gdB+$$d%d&d'dNOPQa$gdB*,.8:FLNPTVXZŸu^L8&h[.hB5OJQJmHnHsH*u#h[.hBOJQJmHnHsH*u,jh[.hBOJQJUmHnHsH*uhB5OJQJmHsHhc5OJQJmHsHh'5OJQJmHsHh25OJQJmHsHh2h2OJQJmHsHh5OJQJmHsHh&E1h5OJQJmHsHh<5OJQJmHsHh:$5OJQJmHsH h&E1hCJOJQJmHsH ,.RTXZtڎގssssssss$$&`#$/Ifa$gd[.l $&`#$/Ifgd[.l &$d%d&d'dNOPQgdB)$$d%d&d'dNOPQa$gdB Ztڎ܎F "2468:RxսmfffRmRf=(h[.5CJOJQJaJmHnHsH*u'h[.hBCJOJQJmHnHsH*u hiWhB&h[.hB6OJQJmHnHsH*u#h[.hBOJQJmHnHsH*u*h[.hB5CJ(OJQJmHnHsH*u&h[.hB5OJQJmHnHsH*u/jh[.hB5OJQJUmHnHsH*u*h[.hB5CJOJQJmHnHsH*u'h[.hBCJOJQJmHnHsH*u@BVX,‘ґ $$&`#$/Ifa$gd[.l K$$&`#$/Ifgd[.l "$&(*,.0246$&`#$/Ifgd[.l Ff)$&`#$/Ifgd[.l K$Ff $$&`#$/Ifa$gd[.l K$ 68:Rxz|~kLLLLLLL$$&`#$/Ifa$gd[.l kd\$$Ifl40 "`^ t 6`0v"644 lapyt[.0kd$$Ifl40 " ^ t 6`0v"644 lapyt[.$&`#$/Ifgd[.l $$&`#$/Ifa$gd[.l LNfhjlnprtvxz|~gdgdIRigd&E1gd3mY$a$gd3mYl gdB ^`gdB$JLfhjlnprtvxz|~ҾxhBOJQJ h2hh:$h hIRih&E1h&E1h3mYhcZh3mYh3mYOJQJ hB6OJQJmHnHsH*u&hiWhB6OJQJmHnHsH*u+hiWhBCJOJQJaJmHnHsH*u.hiWhB5CJOJQJaJmHnHsH*u-ΓГғԓgdB$a$gdBgd2gd:$gdΓГғԓ hB6OJQJmHnHsH*uh[.hcZhDhBOJQJ6&P1h:p2/ =!"-#$q% ^$$If!vh#v+#v&:V l tQ'6,5+5&ayt3mYb$$If!vh#v+#v&:V l tQ'6,5+5&ayt3mYb$$If!vh#v+#v&:V l tQ'6,5+5&ayt3mY$$Ifl!vh#v#v#v#v#v:V l t0#55555/ alyt<$$Ifl!vh#v#v#v#v#v:V ls t0#55555/ / alyt<$$Ifl!vh#v#v#v#v#v:V ls t0#55555/ alyt<$$Ifl!vh#v#v#v#v#v:V ls t0#55555/ alyt<$$Ifl!vh#v#v#v#v#v:V l: t0#55555alyt<$$If!vh#vd#v8#vp#v:V l4 t0#+++,5d585p5ayt<$$If!vh#vd#v8#v:V l4 t0#+++,5d585ayt<$$If!vh#vd#v8#v:V l t0#5d585ayt<$$If!vh#vd#v8#v:V l t0#5d585ayt<$$If!vh#vd#v8#v:V l t0#5d585ayt<$$If!vh#vd#v8#v:V l t0#5d585ayt<X$$If!vh#v#v :V l t655 ayt<X$$If!vh#v#v :V l t655 ayt<X$$If!vh#v#v :V l t655 ayt<$$Ifm!vh#v<#vu #v#v :V l t0%6,5<5u 55 ayt$$Ifm!vh#v<#vu #v#v :V l t0%65<5u 55 / ayt2$$Ifm!vh#v<#vu #v#v :V l t0%65<5u 55 / ayt2$$Ifm!vh#v<#vu #v#v :V l t0%65<5u 55 / ayt2\$$If!vh#v#v:V lL t%655ayt$$If !vh#v #v :V l t0$65 5 a yt2$$If !vh#v #v :V l t0$65 5 a yt2$$If !vh#v #v :V l t0$65 5 a yt2$$If !vh#v #v :V l t0$65 5 a yt2$$If !vh#v #v :V l t0$65 5 a yt2$$If !vh#v #v :V l t0$65 5 a yt2$$If !vh#v #vH #v :V l t0#65 5H 5 a yt2$$If !vh#v #vH #v :V l t0#65 5H 5 a yt2$$If !vh#v #vH #v :V l t0#65 5H 5 a yt2$$If !vh#v #vH #v :V l t0#65 5H 5 a yt2$$If !vh#v #vH #v :V l t0#65 5H 5 a yt2$$If !vh#v #vH #v :V l t0#65 5H 5 a yt2$IfK$L$q!vh#vG#vv#vG#v#vf#vG#v#v:V l t06,,55 pPyt[.-kd$IfK$L$lִL ! b    t06  44 lapPyt[.$IfK$L$q!vh#vG#vv#vG#v#vf#vG#v#v:V l8 t0655 pPyt[.1kd($IfK$L$l8ִL ! b    t06  44 lapPyt[.$$If!vh#v#v^:V l4 t 6`0v"6+55^pyt[.$$If!vh#v#v^:V l4 t 6`0v"6+55^pyt[.s>2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@_HmH nH sH tH R`R Normal)B*CJOJQJ_HaJmH phsH tH hh 3mY0 Heading 8$$d<@&a$5B*\aJmHphsHtHDA D Default Paragraph FontRi@R Table Normal4 l4a (k (No List j@j x Table Grid7:V0HH 3 Balloon TextCJOJQJ^JaJD@D List Paragraph ^m$V!V 3mY0Heading 8 Char"5CJOJQJ\aJmHsHtHPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭Vc:E3v@P~Ds |w<v "$&(*,.024B  "$&(*,.024BE ( &f$%0x|~R8&@Zԓ+-14679KRYZ\]_abcegmo,F Tpzf$xxxxxxzZ}b}j}r}z}}2@,6ԓ !"#$%&'()*,./02358JLMNOPQSTUVWX[^`dfhijkln8 @  ( h S Ԕ "? n c $ Ԕ "?  V # "?  V # "?  V # "? V # "? V # "? V # "? V # "? V # "? V # "? V # "? V # "? D  "? D  "? V # "? V # "? V # "? V # "? V # "? V # "? V # "? 6B "?H  #  6  B S ??` y}XY 04 2V/F^!d t< toFtFvtqFt!F #t/VtVtD%@8t xxtD%@8t>ttG tE#tt <qt<t<t<tD tRtt M' t rrtORSVY[aefj "%mp$ANQfh>@689>CFGLPSTVW[]`acdghklpqstxy|}XZ  !(,-12459:<=?@DEJKQZ]^cdfgklnorsxy}~ "#&'+389=>@ACDGILMSTWXZ[^aceghk. ( - \ ` g j  $ ( E I J N P R T W \ ^ _ c e h i m n r s w z ~       ! & ) 5 8 9 = A E F H I M O T U X Y ] ^ b c g h l n p r u v x y { |        % & ) * . / 4 9 < = ? @ D E J K O P T U Y Z ] ^ a b d e i k n o q r t v { | ~       $ % ' ( - . 1 2 7 8 ; < @ A E F J K O P R S V W Y Z ^ _ c d g h m n q r v x ~ /3AF]`uxPXdozV],[h<Flo '+;>Khvy(7:AJgp!&,>AEFJLNOTWZ^rw#%(178>@KLN]^ r}58=B*?BPUZfjn} #78EFMSUV\ 27UY}/J^cdglpqu !"lm#$MNef=>5>ACFWZ. f g D ! 5 8 /3ABtxbdxzQSW[;?km&':;Jbuw17eg&(?TV^qs]^qx8:ABjn  #78EFNS 15UW.2EJ]a $01MNcgqt!#EGnp  2 8 @ E k 3333333  D`"uy%`X*}A6}ц88^8`o(. ^`hH. L ^ `LhH.  ^ `hH. xx^x`hH. HLH^H`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.88^8`o(. ^`hH. L ^ `LhH.  ^ `hH. xx^x`hH. HLH^H`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.8^8`6OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHo ^ `OJQJo(hH ^ `OJQJo(hHx^x`OJQJ^Jo(hHoH^H`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`6CJOJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHop^p`OJQJo(hH@ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoP^P`OJQJo(hHDuy%X*}A6}"3XF    Ȉ    +I    B:    :$v'3Mxa{ZH^p3 _=`|o|$`AM Q ~ !s)w+/9#/Pr/RK01&E1:2\\2v2PM3oW4@}@, GKq?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnoprstuvwxyz{|}~Root Entry FZg'xData q1Table2\WordDocument8SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjr F Microsoft Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89q