ࡱ> a ~bjbj AhGbhGb&2``8|[J%%%IIIIIII$LOIi%"%%%IJIBIBIB%VIIB%IIBIB:ZG,2G _'x/8G rI+J0[JGRKPA?KPGKPG%%IB%%%%%II5@%%%[J%%%%KP%%%%%%%%%`B : B TI CHNHCNG HO X HI CH NGH(A VIT NAMHI NG THI KIM TON VIN,c lp - T do - Hnh phcK TON VIN PHIU NG K D THI ST HCH I VI NGI C CHNG CH CHUYN GIA K TON HOC CHNG CH KIM TON VIN NC NGOI Nm 2019 1. H v tn (ch in hoa):& & & & & & & & & & & & ........& & & & & & ....... 2. Ngy, thng, nm sinh:& & & & & & & & & & & . Nam (N):& & & & ....... 3. Qu qun (hoc Quc tch - i vi ngi nc ngoi):....& & & & & ..& ...... 4. S in thoi:.....................................e.mail:...................................................... 5. Chc v, n v ni ang cng tc:.& & & & & & & & & & & & & ............... & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ............ 6. Trnh chuyn mn: - i hc:.................................................... Chuyn ngnh:...................... Nm:... - i hc:.................................................... Chuyn ngnh:...................... Nm:... - Sau i hc: ............................................. Chuyn ngnh:...................... Nm:... 7. Chng ch KTV nc ngoi/ Chng ch chuyn gia k ton: Tn chng ch: .................................................................... Vit tt:........................ S:.............. ngy:.................... T chc cp:............................................................ T chc cp chng ch c l thnh vin ca IFAC khng? C Khng Tham d v t yu cu 2 mn thi (mn Lut Doanh nghip v kinh doanh v mn Thu) theo chng trnh thi phi hp gia B Ti chnh Vit Nam vi Hip hi k ton cng chng Vng quc Anh (ACCA) C Khng 8. ng k d thi ti: H Ni TP. H Ch Minh 9. ng k d thi: Kim ton vin K ton vin 10. Qu trnh lm vic: Thi gian t ... n ...Cng vic - Chc vNi lm vic Xc nhn ca c quan, n v ..., ngy ... thng ... nm ...ni ang cng tc hoc UBNDNgi ng k d thia phng ni c tr(K, h tn) GIY XC NHN THI GIAN THC T LM TI CHNH, K TON, KIM TON Knh gi: (Tn c quan, n v ni cng tc)........................................ (a ch c quan, n v)............................................................ 1. H v tn:& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & 2. Nm sinh: 3. Giy CMND/Th cn cc/H chiu s: ............. cp ngy: & ..& Ni cp: 4. ng k thng tr ti: 5. Ni hin nay: 6. ngh Qu c quan/n v xc nhn v qu trnh thc t lm ti chnh, k ton, kim ton ti c quan, n v nh sau: Thi gian T & ... n & ..B phn lm vicChc danh, cng vic S thng thc t lm ti chnh, k ton, kim tonXC NHN CA C QUAN, N V Xc nhn ni dung t khai v qu trnh cng tc thc t ca Anh/Ch ......................................... nu trn l ng s tht. Ngi i din theo php lut (K, ghi r h tn v ng du)......, ngy .... thng.....nm 2019 Ngi ngh (K, ghi r h tn) Ghi ch: - Mi c quan, n v ch c thm quyn xc nhn thng tin ca c nhn trong thi gian cng tc ti c quan, n v . Ngi k xc nhn phi l ngi i din theo php lut ca n v xc nhn hoc ngi c y quyn ca ngi i din theo php lut. Trng hp c y quyn, phi c giy y quyn ca ngi i din theo php lut v ghi r chc danh ca ngi xc nhn. Trng hp ngi k xc nhn l gim c, ph gim c hoc gim c chi nhnh th khng phi km theo giy y quyn. Cng ha x hi ch ngh)a Vit Nam c lp T do Hnh phc S YU L LCH 1. H v tn (Ch in hoa):& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .... 2. Tn gi khc (nu c):& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .. 3. Ngy, thng, nm sinh:& & & & & & & & & & & & & ... Nam (N)& & & & 4. Dn tc:& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & . 5. Qu qun:& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ...... 6. Ni thng tr:& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & . 7. n v cng tc hin nay:& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & . 8. Chc v:& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ... 9. a ch ca n v cng tc hin nay:& & & & & & & & & & & & & & & & .. 10. Chuyn mn o to: - Thng, nm:& & & & & .. T^b8 , b tfWGWhLoh?6CJaJmHsHhLoh?CJaJmHsHhw1h?5CJ\aJh^Z5CJ\aJhJ/95CJ\aJh?h?5\h?h?5mHnHu jh?h?UmHnHu h?5\(jh?h?CJUaJmHnHuh?CJaJh?h?CJaJh?h?5CJaJ"h?h?5CJaJmHnHu`b $Ifgd?Vkd$$Ifl0&& t'644 laPyt? $$Ifa$gdsN $$Ifa$gdXE;; $xa$gd?Vkd$$Ifl0&& t'644 laPyt? $$Ifa$gdsNVkdZ$$Ifl0&& t'644 laPyt?8 r ~ f @ p H jV@Z$px^p`a$gd? $x`a$gd? $x`a$gd?$a$gd? $a$gd?b p r t | ~ Z d 0 > p r *6HJ :Vj"$JT.>@D,BZ^ Ǹ jhLoh?UmHnHuh?CJaJmHsHhLoh?CJaJmHsHh%h?CJaJmHsHh mh?CJaJmHsHhLoh?CJaJmHsHh?CJaJmHsH=t$7x$If`7a$gdsN$x$Ifa$gdsN$x`a$gd? $`a$gd? $`a$gd? tx "(*028:@BHJVDFp̽̋ӀtfZhPhO5mHsHhPhO5CJmHsHhLoh?5mHsHhY-h?mHsHh?5CJaJ"hLoh?6CJ]aJmHsHhY-h?5CJaJmHsH hLohMa!hLohMa!CJaJmHsH hLoh?"hLoh?5CJ\aJmHsHh?CJaJmHsHhLoh?CJaJmHsH saaa$7x$If`7a$gdsNkd$$IflF0 #0  0#  44 lalytsN "$&(q___$7x$If`7a$gdsNkd$$IflsF0 #0  0#  44 lalytsN(*,.0q___$7x$If`7a$gdsNkd`$$IflsF0 #0  0#  44 lalytsN02468q___$7x$If`7a$gdsNkd$$IflsF0 #0  0#  44 lalytsN8:<>@q___$7x$If`7a$gdsNkd$$IflsF0 #0  0#  44 lalytsN@BDFHq___$7x$If`7a$gdsNkdL$$IflsF0 #0  0#  44 lalytsNHJVqg[N[ 7$If`7gdsN $$Ifa$gdsN $xa$gd?kd$$IflsF0 #0  0#  44 lalytsND 7$If`7gdsN $$Ifa$gdsNekd$$IflF#~ #  44 lalytsNDFrt 7$If`7gdsN $$Ifa$gdsNekd$$IflF#~ #  44 lalytsNtiiZZ "7x`7gdO 7x`7gdO $7x`7a$gdO $7`7a$gdRk $:`:a$gd?ekd`$$IflF#~ #  44 lalytsN0dfjltx HRl4rt έvvvkkkkkhY-hOmH sH hO5CJmH sH hPhOCJmH sH hPhO5CJmH sH hY-hOCJmHsHh0?'CJmHsHhOCJmHsHhPhOCJmHsHhPhO6CJmHsHhO6mHsHhPhO6mHsHhPhOmHsHhOmHsH'4FXp$x$If]a$gd=$x$Ifa$gd= 7xx`7gdO "7x`7gdO b(#7x`7gdO YJJJJ7x$If`7gd=kd$$Iflt\(#$ t0$644 layt=YJJJJ7x$If`7gd=kdw$$Ifl\(#$ t0$644 layt= YJJJJ7x$If`7gd=kd7$$Ifl\(#$ t0$644 layt= YJJJJ7x$If`7gd=kd$$Ifl\(#$ t0$644 layt=PbYKK?? $$Ifa$gd=$x$Ifa$gd=kd $$Ifl\(#$ t0$644 layt=P28<b$&(Djlntvxzغ|qi^SA"hVhO56CJaJmH sH hO56mH sH hPhVmH sH hOmH sH hPhOmH sH hY-hOmH sH hRkhO6CJmH sH hPhO6mH sH h^Z6CJmH sH h26h266CJmH sH h26hO6CJmH sH huhO56CJmH sH hPhO6CJmH sH hO6CJmH sH hRkhO5CJmH sH Dlnprtvxz~ pdd $`a$gdV$^`a$gdO $7x`7a$gdOVkdw $$Ifl0L$rX t$644 layt= $$Ifa$gd=$x$Ifa$gd26 ~ n#p#r#t######$Ͻϧ}oaQG:-hk 5CJ$aJ$mHsHhmx|hRkCJmHsHh] CJmHsHjhRkCJUmHnHuhmx|h] 5CJmHsHhmx|hc75CJmHsHjhc7UmHnHu#hY-h] 5CJOJQJmH sH h] CJmH sH *hY-hO6CJOJQJ]aJmH sH "hVhO56CJaJmH sH hVhO6CJaJmH sH hV56CJaJmH sH "hVh2656CJaJmH sH ~ "r#####$$$$$\%% &h&&&'''@b $<a$gd] gd] $a$gd] $a$gdc7 & F ^`gdO$ & F ^`a$gdO$$$$$$:$P$$$$$^%(bVeXeZeneeefwuwj]OBO7hIVh] mHsHhIVh] CJmHsHhIVh] 5CJmHsHhY-h] CJ mHsHhY-h] mHsHUhY-h] CJmHsHhmx|h] CJmHsHhmx|h] CJ]aJmHsHhmx|h] 6CJaJmHsHhmx|h] CJaJmHsHhmx|h] CJaJmHsHhmx|h] CJmHsHhmx|h] mHsHhk mHsHhmx|hc75CJ$aJ$mHsHt nghip trng& & & & & & & & & & & & ..& . Chuyn ngnh:& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ... - Thng, nm:& & & & & .. Tt nghip trng& & & & & & & & & & & & & ... Chuyn ngnh:& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ... - Thng, nm:& & & & & .. Tt nghip trng& & & & & & & & & & & & & .. Chuyn ngnh:& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ... - Thng, nm:& & & & & .. Tt nghip trng& & & & & & & & & & & & & .. Chuyn ngnh:& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ... 11. tham d cc lp hun luyn v nghip v: Thi gian (T& /.../& n& /& /& )Ni dung hun luynC quan t chc Trnh ngoi ng: - Ting Anh:& & & & & & & & & & & & & . Chng ch& & & & & & & & & .... - Ting Php:..& & & & & & & & & & & & .. Chng ch& & & & & & & & ........ - Ting& & & & & & & & & & & & & & & .. Chng ch& & & & & & & & & .... - Ting& & & & & & & & & & & & & & & .. Chng ch& & & & & & & & & & 12. Trnh tin hc& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..... Chng ch& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .... 13. Hc hm, hc v& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ............ Chng ch KTV, chng ch chuyn gia k ton nc ngoi& & & & & & & & ...... & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .... 14. Qu trnh cng tc: Thi gian (T thng& & nm& & . n thng& & . nm& & ) n v cng tcCng vic hoc chc v m nhimTng s thi gian lm cng tc ti chnh, k ton, kim ton, ging dy, qun l ti chnh, k ton, kim ton tnh n thng 9/2019 l& & nm......thng. Trong tng s thi gian lm tr l kim ton vin tnh n thng 9/2019 l..... nm.......thng. H v tn v (hoc chng):& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & Nm sinh:& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ... Ngh nghip, ni lm vic:& & & & & & & & & & & & & & & & & & & .... Hnh thc khen thng cao nht:& & & & & & & & & & & & & & & & & ... ........................................................................................................................... K lut:& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ... & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ... Xin cam oan khai ng s tht Xc nhn ca c quan ni Ngy& & thng& & nm 2019 ang cng tc hoc UBND (Ch k, h tn) a phng ni c tr B TI CHNH HI NG THI KIM TON VIN, K TON VIN NM 2019 H S NG K D THI ST HCH Nm 2019 H v tn:& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & . n v cng tc:& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & a ch lin h: (Ghi r a ch gi thng bo, kt qu thi) & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ........... in thoi: CQ& & & & & & & & & NR& & & & & & & & & & . Mobile& & & & & & & & & & & & & & & & & & & . E.mail:& & & & & & & & & & & & & & & & & & & . H s gm: (Ghi s lng) - Phiu ng k d thi & & & & & & & & & & & & & & - S yu l lch& & & & & & & & & & & & & & & & & - Bn sao, bn dch ting Vit Chng ch chuyn gia K ton hoc Chng ch kim ton vin nc ngoi& .. - Bn dch ting Vit Chng ch chuyn gia k ton hoc Chng ch kim ton vin nc ngoi& & & & ... - Giy chng nhn tham gia v t yu cu 2 mn thi phi hp gia ACCA v B Ti chnh& & & & & & & . - Ti liu chng minh l hi vin chnh thc ca T chc ngh nghip nc ngoi& & & & & & & & & & & & & - 03 nh mu 3x4& & & & & & & & & & & & & & & . - 02 B th dn tem& & & & & & & & & & & & & & .. THNG ....../2019 B TI CHNH HI NG THI KIM TON VIN, K TON VIN NM 2019 TH D THI (1) H v tn:& & & & & & & & & & & & & .& & & & & & (2) Ngy, thng, nm sinh:& & & & & & & & & & & & & & (3) Qu qun/Quc tch:& & & & & & & & & & & ................ (4) S CMND/Th cn cc/H chiu:& & & & & & & & & Ngy cp& & & & & & & & Ni cp:& & & & & & & & .. (5) n v cng tc:& & & & & & & & & & & & ..& & & & . & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ...& & & & .. (6) Mn thi: (nh du x vo mn ng k d thi) Php lut Ti chnh Thu K ton Kim ton Phn tch Ngoi ng St hch S BO DANH (Hi ng thi ghi) & & & & & & & & Hi ng thi xc nhn Ngi d thi (K, ghi r h tn)   PAGE nh mu (3x4) nh mu 3x4 @bb cdcc,dddVeZeneeee $$Ifa$gd $a$gd] $<a$gd] eeeeeqeee $$Ifa$gd kd $$IflF\ $  t0#6  44 la yt eeeeeqeee $$Ifa$gd kdY $$IflF\ $  t0#6  44 la yt eeeeeqeee $$Ifa$gd kd $$IflF\ $  t0#6  44 la yt eeeefqeee $$Ifa$gd kdi $$IflF\ $  t0#6  44 la yt fff.ffgdgggqi__QQQQ $<`a$gd] $<a$gd] $a$gd] kd $$IflF\ $  t0#6  44 la yt fffffg^gbgggggggggggiij8j`jjjkkkkkkkkҽ楛wl__Uh@fCJmHsHhq[h] CJmHsHhIVh] mHsHhIVh] 5CJmHsHhIVh] CJmHsHhIVh] CJhIVh] 5CJhh] CJ mHsHhh] mHsH(jhh] CJUmHnHsHuhC^CJmHsHh] CJmHsHhh] CJmHsHhh] CJmHsH gggg.hhh~iiiij8j`jbjjjj $$Ifa$gd $a$gd] $xa$gd] $`a$gd] $x`a$gd] jjjjjqeee $$Ifa$gd kdy $$IflF\ $  t0#6  44 la yt jjjjjqeee $$Ifa$gd kd$$IflF\ $  t0#6  44 la yt jjjjjqeee $$Ifa$gd kd$$IflF\ $  t0#6  44 la yt jjjjjqeee $$Ifa$gd kd$$IflF\ $  t0#6  44 la yt jjjjjqeee $$Ifa$gd kd$$IflF\ $  t0#6  44 la yt jj"llHmmnznq``SEES $x^a$gd] $ & Fxa$gd] $ & Fx]a$gd] kd!$$IflF\ $  t0#6  44 la yt kkkkkklll llllllllllllllllmHmJmTmbmmmmmn4nn:o|ooooppؽسtئؽسئئئئئئئئئh1h] CJmHsHh@fCJmHsHhq[h] CJmHsHhq[h] CJmHo(sHhh] CJmHsHh26CJmHsHhHrHh] CJmHo(sHhHrHh] CJmHsHh] CJmHsHh^ZCJmHsHhJ/9CJmHsHhEaCJmHsH+zn~oopp p^pp@q|q~qqqqqqq$a$gd] gdO $^a$gdO $^a$gdO $^a$gd] $ & Fxa$gd] $x^a$gd] p p2p8p^ppppppqqq q@qBqHqfqrqvqzq~qqqqqqʼʛrcTh265CJOJQJmHsHhk 5CJOJQJmHsH#h@h\ 5CJOJQJmHsHh] CJmHsHhh] CJmHsHhOmHsHhhO6CJmHsHh^Z6CJmHsHh%* hO6CJmHsHhO5mHsHhhO5mHsHhOCJmHsHhhOCJmHsHhRkCJmHsHqqqqqrrDrVrhrU+$x$d%d&d'dNOPQa$gd26)$$d%d&d'dNOPQa$gdc7)$$d%d&d'dNOPQa$gdY-)$$d%d&d'dNOPQa$gdk qqqqqqrrrrrDrTrVr^rdrfrƷƫƐq\OE;h^ZaJ(mHsHhV~aJ(mHsHh26hc7aJ(mHsH(h26hc7CJ(OJQJ^JaJ(mHsHh26hc7CJ(aJ(mHsHh26hc7CJ(\aJ(mHsHh Q h9CJ$aJ$mHsHh^ZCJaJmHsHhJ/9CJaJmHsHhYhLCJaJmHsHhYhk CJaJmHsHh26CJmHsHjh26CJUmHnHuhk hc75CJaJmHsHfrhrjrlrnrrrrs"s(sssssstttttt˽vhvShvE:h@h\ mHsHh@h\ 6CJmHsH(jhh9CJUmHnHsHuh@h\ 5CJmHsHh@h\ CJmHsHh@h\ CJaJmHsHh_h\ 6CJaJmHsHh_h\ 6CJmHsHh_h\ CJmHsHh_h\ 5CJmHsHh_h\ mHsHh Q h9CJaJmHsHh\ CJaJmHsHh26hc7CJaJ(mHsHhrjrlrrssstZttt ujuu@vy/$x$d%d&d'dNOPQ`a$gd8.+$x$d%d&d'dNOPQa$gd\ )$$d%d&d'dNOPQa$gd\ ttuu u"uduhujulutu6v8v>v@vBvv wwwwwwwwwwdxzxxx淪ٝsa٪ٝ"jh\ CJUmHnHtHuhY-hH<4CJmHsHhY-h] CJmHsHjhH<4CJUmHnHuhY-hL%CJmHsHhY-h8.CJmHsHhY-h!kCJmHsH(jhh9CJUmHnHsHuhY-h9CJmHsHhY-h\ CJmHsHhY-h\ 5mHsH@vvwwwNxxxooC+$x$d%d&d'dNOPQa$gd\ /$x$d%d&d'dNOPQ`a$gdL%/$x$d%d&d'dNOPQ`a$gdL%/$x$d%d&d'dNOPQ`a$gd] xxxxxxxxx*y,y.y0yc:E3v@P~Ds |w<v !#1q;/,-.>!#14 q+ b $fkpqfrtxVy}~%,.0FNPRSUWY_ (08@HD ~ @beeeefgjjjjjjznqhr@vxZy|2}:}}^~~~ !"#$&'()*+-/@ABCDEGHIJKLMOQTVXZ[\]^`a !8@@@v?( P  "? P  "? V # "? P  "? V # "? V # "? h , S Ԕ "? V - # -"? V . # ."? t / c $/Ԕ #" ? D 1 "? D 2 "? 6 3 "?6 4 "?6 5 "?6 6 "?6 7 "?6 8 "?6 9 "?6 : "? V ; # ;"? 6B = "?H > # > 6 ? B S ??`12?x} !-.KL L Koq=|??t;kvt5 M "t6?Mt4tX t8Het3YX t7WYt9X -t:W<t/D%*5t2 %%t,D%L7t1~[~t: t": t: t-w: t.: Zt,: t: t: t>M' t?rrtNQRUXZ`dei #19:<ltuw3nv$&Mj59"_i!%-EKQ +GTnpstxy}~ 2459:=ey  $ ) 6 ; B F Q T n q     ! # & ' + , 0 1 5 8 < = A C E F K L P Q S T W X [ \ a c e f j l p q u   # ' ( * + / 1 6 7 : ; ? @ D E I J N P R T W X Z [ ] ^ a b d e i j m w {      " # & ' * + - . 2 4 7 8 : ; = ? D E G H K L P Q U Y ^ _ b c g h l m q r v w z { ~       " # ' ( , - 0 1 6 7 : ; ? B H I L M R S U V Y Z ^ b f g j l o p t u x y } ~ !(>CGUY\w48hl *MPMWz FLBGy  05AFPUb|KOU\]^`deghu= .3D[qsw} !"*+/:@[agj0LQY^ajkr!U\',28=NPSortw&()+,./12:=>?ABEbefior89st23uv#$45"hi,6JN +GOn et P Q m n  BDuw35gi#LNLPy{IJACxz/1@AOPawtu <C ./rs !"*+37Y[,0KNgj!TW&'JNnr!IK}FHQR[\`ahirs|}%&2:>or3333 k}+Op C yAC&()+,./12=>Kanor+GF v w { | ? N[ht 4&&())+,./12=>LMNOPWWXXYYZZ__``anrD`"X*88^8`o(. ^`hH. L ^ `LhH.  ^ `hH. xx^x`hH. HLH^H`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.8^8`6OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHo ^ `OJ QJ o(hH ^ `OJQJo(hHx^x`OJQJ^Jo(hHoH^H`OJ QJ o(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJ QJ o(hHDX*"3XF    +I    ^] i7%!EXY 9@ s Y %* 9OVuwE(.Ma!L%v%0?'<+S+Y-8.H<46)9J/9Y3AlEGsN TT%T8U 5b+d!kRkCnUzkA}JK}a}=9k uCU'X=V~=26^ZDFX/jE c7\ 5Sc A(N]@fEas?H2LZ ] GWC^g!nu!U$&(@d qXX XXXXX&XbUnknown G.[x Times New Roman5Symbol3. .[x ArialA& r.VnSouthernH;& r.VnArialH7.*{$ Calibri9& r.VnTimeH7& r.VnTime?= .Cx Courier New;WingdingsA$BCambria Math"1h,' zGUyG$D66.42qHP ?E2! xx3~ &PHIU NG K D THI ST HCH NM 2008nguyenthithuhaVan Do Oh+'0 $0 P \ h t4PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI SÁT HẠCH NĂM 2008nguyenthithuhaNormalVan Do36Microsoft Office Word@ @ɋl@L@='x ՜.+,0 hp HIEU6 2PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI SÁT HẠCH NĂM 2008 Title !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abdefghijklmnoqrstuvwxyz{|}~Root Entry F$_'xData c1Tablep_PWordDocumentASummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjr F Microsoft Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89q