ࡱ> U RObjbjnn Eaa~*. . 8,"t xT" ~wwwwwww_z}FwEwwR~w~wedmҞ#hhLjww0 xh8[}#[}mm[}nww x[}. B p: DANH SCH CNG TY KIM TON V KIM TON VIN C CHP THUN KIM TON CHO N V C LI CH CNG CHNG THUC L(NH VC CHNG KHON NM 2021 T 2 1. CNG TY TNHH KIM TON CPA VIETNAM (CPA VIETNAM) 2. CNG TY TNHH V K TON H NI (CPA H NI) 1. CNG TY TNHH KIM TON CPA VIETNAM (CPA VIETNAM) (Theo Quyt nh s 926/Q-UBCK ngy 25 thng 12 nm 2020 ca Ch tch y ban Chng khon Nh nc) STTH v tn KTVS Giy chng nhn ng k hnh ngh kim ton1Nguyn Ph H0389-2018-137-12Hong Tin Li 0234-2018-137-13Nguyn Th Hng Lin 0445-2018-137-14Nguyn Th Thu H 1387-2018-137-15Nguyn Qunh Trang1469-2018-137-16Nguyn Th Trc Giang 2272-2018-137-17Phan Th Xun Diu2742-2020-137-18Bi Th Thy0580-2018-137-19Lu Minh Ti3920-2017-137-110Nguyn Vi Ho4148-2017-137-111Vi Xun Hng4015-2017-137-112Nguyn Mnh Hng3705-2020-137-113Lu Anh Tun1026-2019-137-114 Th Hng4266-2018-137-115L Mnh Hng4301-2018-137-116Nguyn Hu Vinh4333-2018-137-117Nguyn Khnh Minh4484-2018-137-118Nguyn Ti Ding 0133-2018-137-119Nguyn Trung Khnh1128-2018-137-120 Th Thu Hng 1417-2018-137-121Vi Ngc n0496-2018-137-122Nguyn Th Mai Hoa2326-2018-137- ( * , L v z $ & ٷ~~o`TH9h%\h*oECJaJmHsHh*oECJaJmHsHh^CJaJmHsHh%\h/$KCJaJmHsHh%\hYCJaJmHsHh%\hY-}CJaJmHsHh%\hCJaJmHsHhdaCJaJmHsHh%\h$.CJaJmHsHh Rh| 5CJaJmHsH#h*oEB*CJOJQJmH phsH )h Rh$.B*CJOJQJmH phsH !h Rh$.B*CJOJQJph* ,       x1$gddax1$gd%\1$gd^$$d1$a$gd$. " $ & V X ` | $d<<$Ifa$gdz $$1$a$gd$.$1$gd$.x1$gdda & , F T V X |  b d L N ,.ߺvhvaVaVaVaVaVaVaVaVah.hdaCJaJ h.hdahBNhda5CJ\aJh.hda5CJ\aJ"h$.B*CJ]aJmHphsH"hdaB*CJ]aJmHphsH"hhB*CJ]aJmHphsH(h Rh$.B*CJ]aJmHphsHhdahda5CJaJmHsHhdah$.5CJaJmHsHh Rh$.5CJaJmHsH! |iYid<<$Ifgdz$d<<$Ifa$gdzkd$$IfTlF~ FcF F t!6  44 lBapyt*oET " B b |iYid<<$Ifgdz$d<<$Ifa$gdzkd$$IfTlF~ FcF t!6  44 lBapyt*oETb d h |iYid<<$Ifgdz$d<<$Ifa$gdzkd$$IfTlF~ FcF t!6  44 lBapyt*oET |iYid<<$Ifgdz$d<<$Ifa$gdzkdq$$IfTlF~ Fc t!6  44 lBapyt*oET  , L |iYid<<$Ifgdz$d<<$Ifa$gdzkdF$$IfTlF~ FcF t!6  44 lBapyt*oETL N R |iYid<<$Ifgdz$d<<$Ifa$gdzkd$$IfTlF~ FcF t!6  44 lBapyt*oET |iYid<<$Ifgdz$d<<$Ifa$gdzkd$$IfTlF~ FcF t!6  44 lBapyt*oET ,gTDTd<<$Ifgdz$d<<$Ifa$gdzkd$$IfTlF~ FcF  t!6  44 lBapyt*oET,.2Ll|iYid<<$Ifgdz$d<<$Ifa$gdzkd$$IfTlF~ Fc t!6  44 lBapyt*oET.ln*.<>~HJ,.xz~HHHHH(HJHNHbHfHHHHHʺ"hhB*CJ]aJmHphsH(h RhY-}B*CJ]aJmHphsHhda5CJaJmHsHh RhY-}5CJaJmHsH"hdaB*CJ]aJmHphsHUhdaCJaJhhCJaJ h.hdah.hdaCJaJ4lnt|iYid<<$Ifgdz$d<<$Ifa$gdzkd$$IfTlF~ Fc t!6  44 lBapyt*oET|iYid<<$Ifgdz$d<<$Ifa$gdzkdn$$IfTlF~ Fc t!6  44 lBapyt*oET<|iYF$d<<$Ifa$gdhd<<$Ifgdz$d<<$Ifa$gdzkdC $$IfTlF~ Fc t!6  44 lBapyt*oET<>D^~|iYid<<$Ifgdz$d<<$Ifa$gdzkd $$IfTlF~ Fc t!6  44 lBapyt*oET~|iYid<<$Ifgdz$d<<$Ifa$gdzkd $$IfTlF~ Fc t!6  44 lBapyt*oET|iYid<<$Ifgdz$d<<$Ifa$gdzkd $$IfTlF~ Fc t!6  44 lBapyt*oET(H|iYid<<$Ifgdz$d<<$Ifa$gdzkd $$IfTlF~ Fc t!6  44 lBapyt*oETHJPt|iYid<<$Ifgdz$d<<$Ifa$gdzkdl $$IfTlF~ Fc t!6  44 lBapyt*oET|iYid<<$Ifgdz$d<<$Ifa$gdzkdA$$IfTlF~ Fc t!6  44 lBapyt*oET ,|iYid<<$Ifgdz$d<<$Ifa$gdzkd$$IfTlF~ Fc t!6  44 lBapyt*oET,.4Xx|iYid<<$Ifgdz$d<<$Ifa$gdzkd$$IfTlF~ Fc t!6  44 lBapyt*oETxz|iYid<<$Ifgdz$d<<$Ifa$gdzkd$$IfTlF~ Fc t!6  44 lBapyt*oETHl\ld<<$Ifgdz$d<<$Ifa$gdzkd$$IfTlF~ c t!6  44 lapyt*oET1 2. CNG TY TNHH V K TON H NI (CPA H NI) (Theo Quyt nh s 924/Q-UBCK ngy 25 thng 12 nm 2020 ca Ch tch y ban Chng khon Nh nc) STTH v tn KTVS Giy chng nhn ng k hnh ngh kim ton1Nguyn Ngc Tnh0132-2018-016-12L Vn D0231-2018-016-13Nguyn Th Gm1082-2018-016-14Nguyn Th Phn0928-2018-016-15Nguyn Th Thy Nga0925-2018-016-16Nguyn Minh Tu2726-2018-016-17ng Ngc Phn2459-2018-016-18Trn Ngc Hun3517-2020-016-19Nguyn Th Thanh Loan3510-2020-016-110Trn Vn Ding2006-2018-016-111o Vn Anh1365-2018-016-112L Vn Tun1695-2018-016-113Vi Th Hoi Trm2384-2019-016-114Nguyn Trn Hng Phng3194-2021-016-115H nh Phc1268-2018-016-116Nguyn Tuy0384-2018-016-117Nguyn Tng Trc Phng3193-2020-016-118L Vn Hng3746-2021-016-119Phan Th Linh4543-2018-016-1   PAGE \* MERGEFORMAT 3 HHHfH.I0I8ITIItj__LLL$d<<$Ifa$gd*oE $$1$a$gdY-} $x1$gdY-} $$1$a$gd$.kdH$$IfTlF~ c t!6  44 lapyt*oETHHH,I.I0ITIIIIIJ4JXJxJJJJ K2KRKvKKKK L,LPLpLLLLLM:MrMMMMMNJNjNNNNNNNٹh*oEh*oEB*CJaJphh*oEh*oECJaJhBNh*oE5CJ\aJh.h*oE5CJ\aJ"hY-}B*CJ]aJmHphsH"hdaB*CJ]aJmHphsH(h RhY-}B*CJ]aJmHphsH0IIIIIvmY$<<$If`a$gdz $Ifgdz $$Ifa$gdz}kd $$IflF1"FFB F t"6  44 lBaqpytzIIJJ4JvmY$<<$If`a$gdz $Ifgdz $$Ifa$gdz}kd$$IflF1"fFB f t"6  44 lBaqpytz4J6J:JXJxJvmY$<<$If`a$gdz $Ifgdz $$Ifa$gdz}kd$$IflF1"fFB f t"6  44 lBaqpytzxJzJ~JJJvmY$<<$If`a$gdz $Ifgdz $$Ifa$gdz}kdz$$IflF1"fFB f t"6  44 lBaqpytzJJJJ KvmY$<<$If`a$gdz $Ifgdz $$Ifa$gdz}kdS$$IflF1"fFB f t"6  44 lBaqpytz KKK2KRKvmY$<<$If`a$gdz $Ifgdz $$Ifa$gdz}kd,$$IflF1"fFB f t"6  44 lBaqpytzRKTKXKvKKvmY$<<$If`a$gdz $Ifgdz $$Ifa$gdz}kd$$IflF1"fFB f t"6  44 lBaqpytzKKKKKvmY$<<$If`a$gdz $Ifgdz $$Ifa$gdz}kd$$IflF1"fFB f t"6  44 lBaqpytzKKK L,LvmY$<<$If`a$gdz $Ifgdz $$Ifa$gdz}kd$$IflF1"fFB f t"6  44 lBaqpytz,L.L4LPLpLvmY$<<$If`a$gdz $Ifgdz $$Ifa$gdz}kd$$IflF1"fFB f t"6  44 lBaqpytzpLrLxLLLvmY$<<$If`a$gdz $Ifgdz $$Ifa$gdz}kdi$$IflF1"fFB f t"6  44 lBaqpytzLLLLLvmY$<<$If`a$gdz $Ifgdz $$Ifa$gdz}kdB$$IflF1"fFB f t"6  44 lBaqpytzLLLM:MvmY$<<$If`a$gdz $Ifgdz $$Ifa$gdz}kd$$IflF1"fFB f t"6  44 lBaqpytz:M666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@PJ_HmH nH sH tH 8`8 mNormal_HmH sH tH l@l 8? Heading 1$$d@&a$'5B*CJPJ\aJmHphsHtHDA D Default Paragraph FontRi@R 0 Table Normal4 l4a (k ( 0No List P/P 8?Heading 1 Char5B*PJ\^JaJph\ A\ p TOC Headingd@& a$B*OJQJnHph6_tH@@{pTOC 1d5\mHnHsHu6U !6 0 Hyperlink >*B*phZ2Z 0 Balloon Text dCJOJQJaJmHsHtHN/AN 0Balloon Text CharCJOJQJ^JaJ>R> 0HeaderdH$.a. 0 Header Char> @r> 0FooterdH$.. 0 Footer Chartt ( Table Grid7:V0 dHH ( List Paragraph ^m$PJaJH"H -0Captiond5B*CJ\aJphO~R~ ?hBody Text Indent 2$d`a$&5CJOJPJQJaJmHnHsH uh/h ?hBody Text Indent 2 Char"5CJOJPJQJmHnHsH uPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭Vc:E3v@P~Ds |w<v  ))),& .HNRO )> b L ,l<~H,xHII4JxJJ KRKKK,LpLLL:MMMNjNNN ORO !"#(*+,-./0123456789:;<=? $&,!L# @0( B S ? _Toc405446570}[^lnGJXZ[^lnGJXZ}~#ZvL</'0 z l((O9pH]kL<oGH~cf~nkL<¯jnL<je&3aP ̍71.x*ZK69+6z8-+rCv4;                  >    >    F********8Rh    c    ,6    T    8Rh    FL    T    (*    T    8Rh    d********>    x     >    >    [VJ         PcQX9,.4)[D-2``!bn Jekfg&r#rx,fUn`TYaQ* <LixW(Nkl * , UT l ~ J J t | = B ( C 5[HUx/hD${L,^0UmnwqWG|b6*ER<1y6T(D``4=A_ D8c#22 -C 3!L!E#"];"f"g"5#C$Z$&+&h2&j&-k&bP'^')9!)U%)!*2*E*h+c+"y+s,b -oa-Je-h-/.$.d&.2.9.?.t.3E/ 0 $0{V1E2313}4X45)56 6n616>67 :?m:7;/;n;*<<I!<x= >S >>Z>>1>(q> ?aO?R?.b?KAWAXAFB4qB|B7C,C5DCu`C4gCD3E*oEQYG5HmI2%JK KK/$K4K LhMNGOC[OjOVQ[Q3RfR1 SOSzST2T9ZT\}T{UU;&VcV"zVRWoqWA=XX]XlX<YVYFYSYtZ4g[>\]W#^uR^_!_5_Va_"z_R`T`dab>b5ZbDcbc{tcbucdF(dC{e*f1-f gTg kgh ?h+i3#kl llm}?mHm[!n{Xn0+qKq r,pr*sXhsFtit uu vowi2wpEwMw~wx2x3x expx_z{ 4{^{}Y-}.~(B~BZfZ\GmJ+'0e'm5nw;nFFY,W"(MVg $5::Um|1~aew3JMBoWn&'t/[D?gQxT !00Vbw#)f%\aDxqd3j;\?RGwzgLasTBwz"W-xm<>Ve6xFwy%IDzN#s1] RK zY%-gY,r;)=_~4(Ej=' 3{HqT -l2 AK7R`LOx>'~ee CM/Z!;=4hm)^BxYCyv`<WC*W_f @ mwWl6M^Tay09lDY'N)()K>il tm-_tALt&-LIP(U?=x+!6@kU ^r 2:|m"; x+dHJ^!/{mm;8Tqs^U:A=,RY(S4ICQ"NIL}'6..>lsy [-8?p-.g)a/Uoqu3_&B6Yg24&ns)~@@hh h hhHUnknown G.[x Times New Roman5Symbol3. .[x Arial7.*{$ Calibri7$BCambria5. .[`)Tahoma9& r.VnTimeH?= .Cx Courier New;WingdingsA$BCambria Math"1 ȟ̌ D:D:!n}0zz :qHP $Pl2! xx^o ThienNguyenYen#              ! " Oh+'0h  $ 0 <HPX` ThienNguyenNormalYen10Microsoft Office Word@zT@Hm@Rrپ@0D: ՜.+,0 hp UBCKNNz Title !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@BCDEFGHIJKLMNOPQRTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry FpҞ@Data A#1TableS}WordDocument ESummaryInformation(DocumentSummaryInformation8MsoDataStoreWҞҞLBK3MUWPFSUCL==2WҞҞItem PropertiesUCompObj r  F Microsoft Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89q