Đặt câu hỏi

Kính chào VACPA, Thưa VACPA, Tôi muốn hỏi nếu năm nay tôi đăng ký thi chứng chỉ kiểm toán viên CPA 7 môn nhưng không đậu hết, tuy nhiên các môn TCDN, Kế toán, Thuế và Luật tôi đều đậu. Vậy nếu tôi xin Bộ Tài chính cấp chứng chỉ kế toán viên thì có được hay không. Tôi xin chân thành cảm ơn.


Kính chào VACPA, Thưa VACPA, Tôi muốn hỏi nếu năm nay tôi đăng ký thi chứng chỉ kiểm toán viên CPA 7 môn nhưng không đậu hết, tuy nhiên các môn TCDN, Kế toán, Thuế và Luật tôi đều đậu. Vậy nếu tôi xin Bộ Tài chính cấp chứng chỉ kế toán viên thì có được hay không. Tôi xin chân thành cảm ơn.


88952634


88952634


88952634s3


88952634-0


88952634


88952634


88952634


88952634


1234567891011 - 16
(Trang 3 / 16)